Obsah školenia

 

ŠCI

Obsah školenia

Dokumenty

Termíny

Prihláška

Kontakt

Absolventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Štandardy a odporúčané plány školení

„Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa – PIRŠ“

 

     Dĺžka trvania jedného kurzu: 36 hodín (vrátane obhajoby), lektor musí počítať (a školiace centrum mu poskytnúť potrebný priestor) aj s približne

        1hod na  ostatné administratívne práce (napr. vyplnenie záverečných hodnotiacich dotazníkov a záverečnej správy zo školenia a pod.)

 

        Časová dotácia jednotlivých modulov (súhrnne):

 • Práca v prostredí Windows, práca s PC         3 hod.
 • Práca s grafikou                                            2 hod.
 • Práca s textom (Word)                                   4 hod.
 • Práca s tabuľkami (Excel)                              4 hod.
 • Príprava prezentácií (PowerPoint)                  3 hod.
 • Používanie služieb Internetu                           4 hod.
 • Aplikácie IKT do predmetov                           4 hod.
 • Tvorba projektu                                            6 hod.
 • Spoločná obhajoba projektu                        6 hod.

    Štandardy jednotlivých modulov – t.j. minimum, ktoré sa má naučiť na školení aj ten úplný začiatočník (podľa úrovne účastníkov je,       samozrejme, možné zaradiť i ďalšie príbuzné rozširujúce témy)

    Nasledujúca postupnosť tém je zároveň odporúčaným plánom, opisuje nami odporúčanú postupnosť tém (t.j. záleží na poradí):

¨      Základy práce s PC a v prostredí MS Windows

 • počítač, monitor, myš, klávesnica, aplikácia (program)

 • prvky pracovnej plochy

 • plocha, panel úloh, okno, menu Štart, ikony, práca s oknami

 • vlastnosti objektov

 • práca s aplikáciou

 • základné aplikácie: poznámkový blok, kalkulačka

 • klávesnica, prepínanie medzi aplikáciami 

¨      Práca s grafika (Maľovanie)

 • motivácie

 • menu

 • nový obrázok, ukladanie obrázkov

 • nástroje, schránka

 • tablet

 • skenovanie obrázkov, textov

 • digitálny fotoaparát

¨      Word

 • motivácia

 • základné pojmy (papier, kurzor)

 • písanie textu (korektné písanie-zarovnávanie, tabulátor...)

 • odsek

 • symbol

 • ukladanie, schránka

 • odrážky

 • vkladanie obrázkov

 • tabuľka

 • tlač

¨      Excel

o       motivácia

o       bunka, adresa bunky, obsah buniek

o       vyplňovanie údajov, úprava už zapísaných údajov, šírka stĺpca a výškariadku

o       formát buniek

o       oblasť, automatické vypĺňanie buniek

o       ukážka pred tlačou

o       súčet, funkcie (výsledok v susednej bunke, výsledok mimo)

o       schránka, ukladanie

o       graf

o       tlač

ü      Súbory a priečinky

o       základné pojmy (súbor, priečinok)

o       priečinková štruktúra dát

o       organizácia údajov v PC (kopírovanie, presúvanie, mazanie, premenovanie   súborov, kopírovanie, presúvanie, mazanie, premenovanie priečinkov)

o       možnosti priečinku

o       kôš a jeho význam

o       zálohovanie súborov  (prenosné pamäťové médium: disketa/USB kľúč)

o       vyhľadávanie súborov

ü      Počítačová sieť

o        okolité počítače, kopírovanie súborov z okolitých počítačov

¨      Internet

o        motivácia

o        základné pojmy

o        webový prehliadač – prostredie: adresa a panel s adresou, webová stránka,hypertext, dopredu – dozadu, zastaviť – obnoviť, domov

o        obľúbené položky (pridať), história

o        uloženie obrázku zo stránky, uloženie textu zo stránky

o        netiketa (autorské práva, citácie)

o        vyhľadávanie – katalógy a vyhľadávače

o        rozšírené  vyhľadávanie (formulár na www.google.sk, nie zložité podmienky vyhľadávania), vyhľadávanie obrázkov

o        elektronická pošta (webový server)

o        registrácia, mailová adresa, heslo

o        prostredie – čítanie správy, písanie správy (zásady písania e-mailu) + odoslanie, mazanie, odpovedanie

o        prílohy, ukladanie prílohy, vírusy

¨      Aplikácie IKT do predmetov

o        CDčka z edukačného balíka

o        edukačný web

o        prezentácie niektorých národných a medzinárodných projektov

o        ukážky edukačného softvéru (podľa možností školiaceho centra a lektorov)

¨      PowerPoint

o        motivácia

o        základné pojmy

o       snímka, naplnenie snímky, rozloženie objektov na snímkach

o        nová snímka, presúvanie snímok

o       šablóna

o        vkladanie objektov (obrázky)

o        vytváranie hypertextových odkazov

o       animácie

o        spustenie, ovládanie (ESC, z aktuálneho miesta), ukladanie

¨      Tvorba projektu na vybranú tému

¨      Spoločná obhajoba projekt

Hore

 

Aktualizácia 28.2.2005