Prihláška na školenie „Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa – PIRŠ“

 

 

    Titul pred menom:   ......................................................................................................................  

                     Meno:   ......................................................................................................................  

              Priezvisko:   ......................................................................................................................  

       Titul za menom:   ......................................................................................................................  

      Kontakt: telefón:   ......................................................................................................................  

                    e-mail:   ......................................................................................................................  

Predmety, ktoré vyučujete:

.....................................................................................................................................................  

Zamestnávateľ:

 

                                                       IČ školy v projekte PIRŠ – Infovek: ............................................  

(ak neviete, nevypĺňajte, vyplní lektor)

 

           Názov školy:   ......................................................................................................................  

          Adresa školy:   ......................................................................................................................  

PSČ a Mesto/Obec:   ......................................................................................................................  

Mám záujem o školenie:

 

Adresa školiaceho centra: ...............................................................................................................  

Vybraný termín (napíšte iba jeden termín, inak bude Vaša prihláška neplatná): ................................................  

V prípade, že je mnou vybraný termín obsadený, mám záujem zúčastniť sa školenia v náhradnom termíne (napíšte iba jeden termín, inak bude Vaša prihláška neplatná): ........................................................................................................  

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem svoj záujem zúčastniť sa školenia „Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – PIRŠ“.

Prehlasujem, že všetky údaje v tejto prihláške sú pravdivé.

 

 

Dňa   .................  v ............................................  

                                                                                                                                                       

vlastnoručný podpis

 

Potvrdenie zamestnávateľa

 

Potvrdzujeme, že p.   ......................................................................................................................  

pracuje v tomto školskom roku na našej škole ako učiteľ(ka).

 

 

Dňa   .................  v ............................................  

                                                                                                                                                       

podpis riaditeľa školy a otlačok pečiatky školy

ŠCI    Obsah školenia    Termíny    Dokumenty    Kontakt   Absolventi