Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Foto + Info
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Žiacky parlament
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

Naše kroniky:

Z kroniky školy od roku 1780 do roku 1966 vyberáme

          Panovníčka Mária Terézia v roku 1777 vydala patent Racio educationis. Bol to  školský poriadok záväzný pre celé územie Rakúsko - Uhorska. Podľa neho sa  zaviedla povinná školská dochádzka. Na dedinskej škole mal pôsobiť stály učiteľ, ktorý vyučoval žiakov čítať, písať a počítať. Vyučovalo sa aj náboženstvo, ktoré mal na starosti miestny farár.

       Podľa Semerovskej kanonickej vizitácie z roku 1780, teda len tri roky po vydaní školského patentu sa stretávame s prvou zmienkou o škole a učiteľovi v Semerove.

       V tom roku  bol učiteľom Jozef Rovit, ktorý mal vtedy 24 rokov. Ovládal jazyk slovenský a maďarský.

Okrem vyučovania mali na starosti zvoniť pred búrkou a včase vinobrania, spievať na pohreboch, obrábať svoje polia,  lúky a pod. Jeho príjmy boli presne určené. : Sedliaci odovzdávali pánovi učiteľovi pol brat. merice zbožia a 75 denárov, želiari 2 denáre, a sedliaci polovičnej usadlosti štvrť brat. merice. Od obce dostával desať vozov dreva na kúrenie. Na veľké sviatky dostával dve holby vína, od zvonenia pred búrkou dostal tri snopy obilia, za spev pri pohrebe dvadsaťpäť denárov - Za vyučovanie každého chlapca mal 25 denárov.

        Ďalej v Semerove pôsobili učitelia Ján Peik, Matúš Košáni, ktorý bol zároveň aj notárom, Ján Čušeky a Alojz Novohradský.

        V tej istej kanonickej vizitácii sa spomína aj budova školy ako nevyhovujúca.

         V roku 1840 nás o semerovskej škole podrobnejšie informuje vtedajší pán farár Ján Zaklukál. Píše, že pri príchode na semerovskú faru zistil, že ľud je nevzdelaný.

         Už v roku 1838 urobil Ján Zaklukál všetko preto, aby v Semerove škola začala riadne fungovať. Z príležitosti zasadnutia panskej stolice na fare žiadal pánov, aby dali súhlas a peniaze na vybudovanie školy v strede dediny. Tento jeho plán sa neuskutočnil a škola bola umiestnená v maštali pri krčme. Po zásahu pána farára predali maštaľ a za peniaze kúpili budovu pri dome organistu v strede dediny. Na školu miestny notár poskytol dotáciu a pozemok pre výstavbu domu. Všetko ostatné urobila obec. Zemepáni poskytli 50 zlatých, najviac  Štefan Halasi. Škola bola slávnostne odovzdaná na sviatok sv. Michala (29.september 1840) nachádzala sa v jarmočnom dome v parku za zvonicou.

          V roku 1846 bol v Semerove učiteľom, organistom a zároveň aj notárom Jozef Vaškovič. Školu v tomto období navštevovalo 30 žiakov, katolíkov. Ale podľa odhadu pána farára ich malo chodiť až 70 chlapcov a dievčat.

        Pri sčítaní ľudu v roku 1869 sa budova školy nachádzala na Dlhej ulici č. d. 109. Ku škole patril byt učiteľa a príslušenstvo (komora, pivnica a maštaľ). Učiteľom a organistom  vtedy bol 30-ročný  Jozef Benedikovič, rodák z obce Boleráz pri Trnave. Bol zemianskeho pôvodu. Pán učiteľ J. Benedikovič začal sprevádzať pohreby s dychovou hudbou.

        Keďže stará škola doslúžila, dali zemepáni v r. 1854 upraviť novú školu  z košiara pána Šebesténa.

V roku 1911 bola cirkevná škola poštátnená a učiteľom bol Štefan Pápež, ktorý bol aj notárom

Po rokoch začali s výstavbou novej školy. Vyučovanie v nej sa začalo v roku 1916.

        V Semerove ešte pôsobili ďalší učitelia  Prokopec, Fiľakovský, Majténi, Zachej a ďalší.

        Po vzniku ČSR v roku 1928  školu rozšírili o bočné krídlo v podobe, v akej stojí   dodnes.  Je  to  prízemná  stavba  s  pôdorysom  tvaru  L  so  sedemosovou  hlavnou  fasádou / pôvodne  pred  rozšírením  len  päťosovou .

            V školskom roku 1929 / 30 bola škola štvortriedna a   ukončilo ju vtedy 30 chlapcov a 24 dievčat. Ako učitelia v tomto období tu pôsobili : Viktor Lorman, Šimon, Blaho, Elena Lierisová, Elvíra Konrádová, Gabriela Naďová, Karol Havliš, Hajdanyová, František Zechart a ďalší.

Od 1. 9. 1932 prichádza nový učiteľ Štefan Ujček, jedna z navýraznejších osobností obce. Zaujal miesto kantora po Štefanovi Želmovi. Neskôr si berie za manželku dcéru Štefana Pápeža. Je zaujmavé že vyše polstoročia si kantorskú hegemóniu v obci držala rodina  Zachej - Pápež - Ujček.

            ,, Rok 1938 sa vryl čiernymi písmenami do pamäti každého dobrého, poctivo zmýšľajúceho Slováka, lebo na sklonku tohto roku sme stratili na šesť a pol roka svoju národnú slobodu. Smutný bol druhý november. S pocitom veľkého poníženia v srdci poslúchli rozkaz a ustúpili z hraníc bez boja, aby nepriateľ zaujal to, čo nám krutý rozsudok  nemilosrdne urval. Každá slovenská dedinka, pripojená k Maďarsku, plakala ako malé dieťa, ktoré násilná ruka odtrhla od materinského srdca. Smutno bolo v štátnej ľudovej škole v Semerove. Všetok život, detská radosť akoby boli naraz sa stratili. Opustená stála škola, vzdelanosti chrám, ktorá toľkých voviedla do života s potrebnými vedomosťami, ktorá toľkým zaštepila do sŕdc lásku k svojmu národu a materinskej reči ", uvádza sa v úvode  kroniky štátnej ľudovej školy v Semerove vedenej okresným školským inšpektorom Jánom Neviďánskym do roku 1948 a Vincentom Lobotkom do roku 1951 a ďalej sa dozvedáme a citujeme z rukopisu že:

,,  učiteľský zbor sedemtriednej štátnej ľudovej školy bol v roku 1938 osemčlenný, a to:  Štefan Ujček, riaditeľ školy, Šimon Blaško, Karol Havliš (na fotografii z r. 2002), Rudolf Hečko, Jozef Ozábal, Mária Hajdanyová, Mária Blašková, Jana Hečková.

Krutý druhý november rozlúčil členov učiteľského zboru. Šesť členov sa rozhodlo odísť na horné územie Slovenska. Na svojom mieste zostal riaditeľ školy Štefan Ujček a učiteľka Mária Hajdanyová. 14. novembra 1938 vtiahli do obce, ako predstavitelia nového poriadku dvaja žandári, ktorých zradcovia slávnostne privítali.

O niekoľko dní sa uskutočnil zápis do školy. Smutno bolo riaditeľovi školy pri prezeraní výsledku zápisu lebo z 330 žiakov prihlásili rodičia len 42 žiakov do slovenskej školy. 6. decembra 1938 musel tajne riaditeľ školy Štefan Ujček opustiť obec a odísť za hranice, ak nechcel padnúť do rúk maďarských žandárov. Bolo to práve v deň 11. výročia jeho blahodárneho pôsobenia v Semerove. Malo mu byť odplatou prenasledovanie a žalárovanie. Hneď po jeho odchode ho prišli odviesť, ale keďže ho nenašli, za trest dali internovať jeho manželku i s deťmi.

Jedenásteho decembra dostala učiteľka Hajdanyová prípisom od ,,Magyar katonai paranesnogság-u " na vedomie, že je bez akýchkoľvek nárokov prepustená zo školskej služby. Na školu bol vymenovaný nový uč. zbor : František Molnár - riad. školy a učitelia  M. Nagyová, I. Nagyová, M. Kováčová, I. Kišová, L.Lesenský, G. Fabianová a J. Dráfy, uč.-kántor .

Ťažko bolo deťom privykať. Počas vyučovania museli deti rozprávať po maďarsky, ale cez prestávky sa v triedach a na chodbách ozývala len slovenčina. Za každé slovenské slovo platili pokutu. Ale všetko bolo márne. Mnohí zo starších žiakov ani pri vyučovaní nechceli rozprávať po maďarsky, odpovedali učiteľom len po slovensky. Boli za to bití, rodičia volaní do školy, ale nič nepomáhalo, držali sa verní tomu, čo im vštepili do sŕdc ich bývalí vychovávatelia, a tak sa dostalo dosť nadávok aj tým.

Jedine náboženstvo vyučoval dôstojný pán farár Anton Kubík slovensky, za čo bol stále udávaný a prenasledovaný. Maďarské úrady začali vytláčať slovenčinu i z kostola. Vďaka patrila zase farárovi Kubíkovi, že neohrozene kázal slovensky a hájil slovenský spev pri bohoslužbách.

     Aby pomaďarčovanie išlo ľahšie, zriadili v obci detskú opatrovňu. Na zariadenie opatrovne obetovali veľmi mnoho, lebo dobre vedeli, že malé deti sa chytro naučia maďarsky a do školy prídu už úplne potom odnárodnené.

     V školskom roku 1939/40 žiadali matky pri zápise svojich školopovinných detí  slovenskú školu. Správcom školy bol vtedy J. Énekes, ktorému predniesli nebojácne svoju žiadosť: ,,Žiadame si slovenskú školu, deti nám doma plačú, do školy chodiť nechcú, lebo nerozumejú maďarsky. Chceme, aby sa učili v škole v reči slovenskej, veď sme my Slováci. " Odvolávali sa na sľub regenta M. Horthyho, ktorý v Košiciach rozhlasom vyhlásil, že všetky menšiny, žijúce v Maďarsku, majú právo na menšinovú školu.  V marci roku 1943 vyslalo ministerstvo školstva svojho tajomníka, aby záležitosť vyšetril na tvári miesta. Občania podpísaní na žiadosti boli predvolaní do školy. Ministerstvo školstva povolilo otvoriť od 1. septembra školského roka 1942/43 dve slovenské triedy. Učiteľmi boli ustanovení: Ilona Syilágyi a Jozef Dráfy, učitelia na tunajšej maďarskej škole. Ani jeden z nich jazyk slovenský neovládal, slovensky neradi rozprávali, a tak aj vyučovanie bolo biedne. Deti, ktoré chodili do slovenských tried, boli odstrkované a zaznávané.

    Vyučovanie začalo viaznuť i v maďarských triedach, nakoľko vojna pokračovala rýchlym tempom. Učitelia sledovali priebeh vojny, žili v neistote, a preto o vyučovanie málo dbali.

V školskom roku 1944/1945 sa vo vyšších triedach vôbec nevyučovalo až do skončenia vojny. Keď v januári roku 1945 začali Rusi ofenzívu pri rieke Hron, slúžila tunajšia škola za poľnú vojenskú nemocnicu. Mladí nemeckí vojaci, rozzúrení neúspechom, počínali si v škole barbarsky. Školské lavice rúbali a pálili. Učebné pomôcky, ktoré boli uložené v zborovni, vyhádzali do blata von. Pred barbarským počínaním Nemcov zachránili občania školské skrine, katedry, niekoľko stoličiek a dve tabule bez stojanov.

Keď sa 2. apríla 1945 prehnala vojnová víchrica cez obec, bola školská budova v úbohom stave. Okná zväčša povybíjané, dvere dorezané a bez kľučiek, dlážka v jednej triede nasiaknutá krvou, steny orýpané, špinavé, dvere a prepážky  v záchodoch spálené. V pivnici i na školskom dvore žalovali  železné kostry lavíc na nemeckých barbarov.

Začiatkom mája prišiel zistiť do obce stav školy a učiteľstva okresný školský inšpektor Ján Neviďánsky, pisateľ týchto citovaných zápisov. Vyhlásil za neprípustné,  aby bývalí maďarskí učitelia ďalej na škole pôsobili, a vyzval ústne učiteľku Hajdanyovú, aby zaujala znovu svoje miesto, a poveril ju vedením školskej agendy s platnosťou od 1. mája. Bývalý maďarský správca školy Ladislav Lesenský odovzdal školu za prítomnosti predsedu NV Imricha Babinca do rúk menovanej učiteľky.

Po prevedení zápisu sa začalo vyučovať v dvoch triedach. Na školu bol pridelený učiteľ Anton Heringh. Školská dochádzka bola v týchto dvoch mesiacoch /máj, jún/ slabá, nakoľko bolo po vojne.

Pri prezeraní školskej povale bola nájdená, tiež Maďarmi odhodená, školská tabuľa a po 6 a 1/2 roku potupenia znovu zaviala nad školou naša zástava - bielo-modro-červená .

Po druhej svetovej vojne sa od 7. 9. 1945 opäť začalo vyučovať po slovensky v  7 triedach, ktoré navštevovalo 245 žiakov. Učilo sa v šiestich učebniach, ktoré sa nachádzali v dvoch budovách . V tomto roku  začali učiť Mária Kubešová, Ľudmila Verčeková, Mária Hajdaniová, Lukáš Zelienka, Anna Mikulcová, riaditeľom školy bol Štefan Ujček, bolo zapísaných do 1. triedy 39, do 2. triedy 39, do 3. triedy 37, do 4. triedy 34, do 5. triedy 26, do 6. triedy 34 a do 7. triedy 36 žiakov. Do dňa 24. septembra vyučovala na škole Mária Hajdanyová úplne sama. K nej postupne prišli ďalší učitelia Anna Mikulcová z  Jablonky na Orave.  25. septembra  službu opäť nastúpil Štefan Ujček ako riaditeľ školy. Po odstupe času sa znovu chytil práce na tej istej škole, na ktorej do okupácie pôsobil 11 rokov. S boľavým srdcom zistil, že školu barbarské ruky a vojnové udalosti skoro úplne zničili. Mal pevné predsavzatie školu znovu uviesť do poriadku a zaobstarať pre ňu aj nový školský nábytok.

Ďalej do konca  septembra  nastúpila službu Ľudmila Verčeková, tiež z Jablonky na Orave  jej cit národný prevládol v cit detinskej lásky a, opustiac svoju rodinu, prišla tak ďaleko obetovať sa v práci za národ,  Mária Kubešová zo Súčianky pri  Topoľčanoch, Lukáč Zelienka z Radvani nad Dunajom, Anna Jedličková z Bánoviec nad Bebravou, Anastázia Pokojná z Veľkých Dvorníkov, Emerencia Juračková z Dvorov nad Žitavou, Mária Kubešová z Kičindy, Aurélia Králiková z Malej Mužle, Magdaléna Ličková a Július Macko zo Svätého Antola.

            16. januára 1946 sa vyučovanie začalo v opravenej  budove vlastnej školy v dvoch triedach, keďže do ostatných tried nábytku nebolo.

            Februárové udalosti 1948 mali priniesť očistu aj v učiteľskom zbore podľa rozhodnutia predsedu MNV Jozefa Vöreša. Štefan Ujček, riaditeľ školy a osvetový referent, podľa udania nemohol zastávať túto funkciu, keďže je zmýšľania protiľudovodemokratického. Štefan Ujček vec ihneď hlásil  nadriadenému úradu s tou poznámkou,  komu má odovzdať vedenie školy a či má vyčkať na mieste do tých čias, kým sa vo veci rozhodne. Oznámil však, že tvrdenie MNV je nepravdivé, podlé a že jednotlivým členom je na závadu pre ich nečestné skutky vo vedení MNV. Pri prešetrení celej skutkovej podstaty na Šk. inšpektoráte v Nových Zámkoch za prítomnosti členov MNV a udavačov, bývalých žiakov riaditeľa školy, celú vec ako nepravdivú a nečestnú museli odvolať, a tak satisfakciu dať obvinenému.

Dňa 27. marca 1947 nastúpila službu Ľudmila Ďurišová z Komjatíc " ( toľko citácia z kroniky ľudovej školy v Semerove) neskôr manželka Štefana Ujčeka, ktorá bola riaditeľkou školy od 1. 9. 1962( prevzala funkciu po svojom manželovi) a vychovala v Semerove deti niekoľkých generácií. Vplývala na život obce vzorným a aktívnym prístupom ku všetkému, čo sa v obci dialo, až do odchodu do dôchodku.

            Dňa 25. septembra 1049 bolo založené združenie rodičova a priateľov školy a prvá predsedníčka bola Brigita Bajlová.

            Dňom 1. 9. 1947 vznikla Stredná škola v Kolte a deti zo Semerova nastupovali od 6. ročníka do tejto školy a škola v Semerove mala do roku 1953 1.- 5 ročník..

Do Semerova prichádzajú aj ďalší mladí učitelia Ľudovít Opálený, Jozef Kocán a  Albín Boháčik, dlhoroční zástupcovia riad. školy, Oľga Baháčiková, Mária Baďurová, Elena Bradáčová, Elena Sedláková, Marta Veselá, Viera a Jolana Bresťákové, Ružena Tóthová, Ján Zábražný, neskôr aj bývalá žiačka školy  Katarína Navrátilová r. Balážová a ďalší.

Dňom 1. 9. 1953 vzniká opäť v Semerove osemročná stredná škola, ktorá mala 12 tried a bola 100% smennosť vyučovania.  Situácia začínala byť neúnosná a obec v spolupráci s riaditeľom školy vynakladali obrovské úsilie na zabezpečenie novostavby školy. Práce na výstavbe školského areálu sa zahájili v roku 1964. Stavby sa budovali v rýchlom slede, žiaci a pedagógovia odpravovali niekoľko tisíc hodín, aby v júni 1966 mohla byť kolaudácia školského pavilónu a 22. novembra kolaudácia pavilónu telocvične a školskej jedálne s družinou.

Po  výstavbe  novej  školy  v  rokoch  1964 - 66  bola  v  starej  škole  do  r. 1984  umiestnená  materská  škola.  Dnes  budovu  vlastní  firma  na  výrobu  včelích úľov.

 

Z kroniky školy od roku 1966 – 1999  vyberáme

 

Školský areál bol odovzdaný do užívania v školskom roku 1966/67. 1. septembra 1966 sa slávnostne zahajoval školský rok v novom školskom pavilóne bolo zriadených 11 tried s 312 žiakmi. Učiteľský zbor : Ľudmila Ujčeková - riaditeľka, Albín Boháčik - zástupca riad. školy, Oľga Boháčiková, Irena Leváková, Ažbeta Vrebová, Jozef Kocán, Anna Bubelová, Jozef Dráfy, Juraj Jurica, Tomáš Róth, Gabriela Vavrovičová, Mária Belokostolská, Ažbeta Eliášová, Katarína Navrátilová a Judita Podholecká, vypomáhajúcim pánom učiteľom bol Štefan Ujček.

1. absolventi z novej školy

Dňa 13. februára 1967 sa zahajuje prevádzka školskej jedálne.

Šk. rok 1967/68 - 4. mája 1968 sa skoro celá škola zúčastnila výstupu na Bradlo, k ucteniu pamiatky M.R. Štefánika. 28. 10. 1968 sa slávnostne sadila lipka s pamätnou tabuľou : ,, Ako je to krásne, že sme sa dočkali všetkého, o čom sme kedysi snívali, navzdory všetkému strom zakvitne v láske a slnečnom jase“ vďační učitelia a žiaci. Strom slobody a federácie zasadený z príležitosti 50. výročia vzniku ČSR.

Šk. rok 1969/70 -  v okresnom kole matematickej olympiády sa s úspechom zúčastnili Katarína Bóriková a Tibor Marcinko.

Šk. rok 1970/71 -   v okresnom kole cezpoľného behu Lýdia Hošková II. miesto a Miloš Dzurej III. Miesto, Puškinov pamätník Božena Kliská I. miesto a postup do krajskej súťaže., matematická olympiáda úspešní riešitelia: R. Tóth, A. Solárová, Ľ. Rozembergová a H. Zelenáková..

Šk. rok 1972/73 - 1. 8. 1972 nastupuje na školu bývalá žiačka Vlasta Rosenbergová, t.č. riaditeľka školy. Počet žiakov školy : 270. Učiteľský zbor sa zmenil o ďalších v priebehu rokov a pribudli : Rozália Grenteková, Mariana Deutschová, Emília Očenášová, Štefan a Anna Sovíkovci, Jolana Melicharková, Lýdia Kliská, Zita Teplanová, Helena Mokrášová, Štefánia Ujváriová - školská družina. V súťažiach obstáli: Jana Kráľová a Darina Solárová v speve ľudových piesní I. miesto v okrese (obe na fotografii).

Šk. rok 1974/75 - 1jednoznačným úspechom bolo vystúpenie 12 chlapcov na Spartakiáde v PRAHE pod vedením p. uč. Albína Boháčika v roku 1975.

Šk. rok 1976/77 - pribudli do učiteľského zboru Zdenka Vindišová, t.č. zástupkyňa riad. školy a v priebehu rokov nové mená učiteľov: Edita Šurinová, Helena Jančoková, Magda Krajčírová, Mária Halásová . Na konci školského roka 1977 obdržal kolektív Základnej devätročnej školy vysoké celoštátne ocenenie.

Šk. rok 1977/78 - vo výtvarnej súťaži škola získala I. miesto v okrese a 8. v krajskej súťaži, 2. miesto v okrese bábkársky súbor. 24. júna 1978 sa uskutočnila prvá historická návšteva družobného Šatova aj na základnej škole.

Šk. rok 1978/79 -  opäť zmeny v uč. kolektíve: Hilda Jakubeková, Ľudmila Foksová, Klára Hlavatá. Úspechy : spevácky zbor s ocenením na okresnej súťaži, bábkársky súbor Slniečko s hrou Macko Zádrapko, zvíťazil na okresnej súťaži a bol 2. na krajskej súťaži, Anežka Tóthová zvíťazila v okresnej súťaži cezpoľného behu, na ľahkoatletických majstrovstvách okresu zvíťazili: Jana Ďurkovská, Ladilslav Bajla, Miloš Levák. V pretekoch branného preboru zvíťazili v okrese a postúpili na krajskú súťaž : Ivana Fialková, Hedviga Macháčková a Anežka Tóthová.

Šk. rok 1979/80 - úspechy: biologická olympiáda postup do krajského kola : Marián Balogh. Bábkársky súbor Slniečko s hrou Nebojsa zvíťazil v okresnej aj krajskej súťaži, úspešný bol aj spevokol na okresnej súťaži.

Šk. rok 1980/81 - spevácky krúžok 3. miesto v okresnej súťaži, bábkári s hrou Gašparko zvíťazili na okresnej, krajskej a celoštátnej súťaži a zúčastnili sa viacerých medzinárodných festivalov.

Šk. rok 1981/82 -  úspechy – v speváckej súťaži na krajskej súťaži uspeli Renáta Baloghová a Marta Garaiová, bábkári s hrou Gombíková vojna zopakovali svoje úspechy z predošlého roku, Miloš Zavadzan obsadil 2. miesto v recitačnej súťaži v okrese,.

Šk. rok 1982/83 - úspechy: bábkári opäť úspešní s hrou Maťko a Kubko, MO a FO úspešná riešiteľka Anna Štefániková, FO úspešný riešiteľ Jaroslav Jančár.

23. júla 1983 bol dňom poslednej rozlúčky so Štefanom Ujčekom s dlhoročným učiteľom, riaditeľom školy, zakladateľom telovýchovnej jednoty, potravného družstva a aj Matice slovenskej v Semerove. Veľká účasť občanov  dala znať že odišla jedna z najvýraznejších osobností novodobých  dejín našej obce.

Šk. rok 1983/84 - úspechy: úspešní riešitelia MO - Milada Zavadzanová, FO - Edita Šebíková, CHO - Milada Zavadzanová, ORJ - Iveta Ivaničová, v recitácii po víťazstve na okresnom kole postúpila na Štúrovu Modru Ľubica Havlíková,  bábkári s hrou Maughlí žali opäť úspechy.

Šk. rok 1984/85 - úspechy v prednese poézie 3. miesto v okrese Ľubica Havlíková, v speve Nataša Mokrášová, úspešná v okresnej súťaži, bábkári s hrou NA skle maľované boli opäť úspešní.

Šk. rok 1985/86 - úspechy MO úspešní riešitelia Richard Kollár, Ľubica Havlíková, BO : Vladimír Kalina..

Šk. rok 1986/87 - úspechy: bábkári opäť úspešní s hrou Vasilisa Prekrásna.

Šk. rok 1987/88 počet žiakov 183, úspechy vo výtvarnej súťaži JRD očami detí sa žiak 1. ročníka Martin Szabó stal víťazom a Karin Holbová obsadila 3. miesto v celoštátnej súťaži, MO + FO Richard Kollár po prvýkrát úspešný v krajskom kole, krúžok mladých včelárov dosiahol úspech na krajskej súťaži. 29. 6. 1988 sa konala pedagogická rada s jediným programom predstavením novovymenovanej riaditeľky školy, ktorou sa stala PaedDr. Vlasta Hrabovská, r. Rosenbergová, dňom 1. 8. 1988 a vedie školu dodnes.

Ľudmile Ujčekovej pripravil kolektív pedagógov a vedenia MNV slávnostnú rozlúčku s odchodom do dôchodku. 

Šk. rok 1988/89 : pedagogický zbor : riaditeľka- PaedDr. Vlasta Hrabovská, zástupca - Jozef Kocán, učitelia Zdenka Vindišová, PaedDr. Mária Velčická, PaedDr. Jana Mičeková, Mariana Deutschová, Ján Zábražný, Hilda Jakubeková, Mária Halásová, Mária Gábrišová. ŠKD - Štefánia Ujváriová, Oľga Miková a Jarmila Krochtová. Školský rok sa zahajoval okresným metodickým dňom. Úspech : Prírodopisná olympiáda krajské kolo úspešný riešiteľ Mário Tomaštík. Bábkársky súbor Slniečko, ktorý viedla Vlasta Hrabovská s manželom, zanikol.

Šk. rok 1989/90 :  19. 1. 1990 v tajných voľbách pedagogický zbor zvolil a potvrdil vo funkciách súčasné vedenie školy.

Šk. rok 1990/91 : do uč. kolektívu sa vráti Jozef Dráfy, úspech FO úspešný riešiteľ okresného kola, v máji sa uskutočnila prvá slávnostná školská akadémia, Rada školy zvolila za zástupkyňu riaditeľky školy Mgr. Zdenku Vindišovú, ktorá túto funkciu zastáva aj v  súčasnosti.  

Šk. rok 1991/92 : do uč. kolektívu sa vráti Tomáš Róth, náboženstvo vyučoval vdp. Alojz Gubala, farár.

Šk. rok 1992/93 : 4. januára 1993 po prvýkrát nastupovali žiaci školy po vianočných prázdninách v samostatnej Slovenskej republike. Úspechy – 1. miesto v súťaži Miss a Boy okresu a účasť v krajskom kole Monika Turzová,4 miesta v okrese na ONJ Lucia Blahová, Janka Slobodníková Zorničkin slávik, a mladých požiarnikov, úspechom skončilo aj účinkovanie našich atlétov : Zuzana Garaiová 3. miesto, Veronika Bujdáková 5. miesto..

Šk. rok 1993/94 : do uč. kolektívu pribudla A. Belániová, K. Košnárová,úspechy – Janka Slobodníkova po víťazstvách v okresnom, krajskom kole sa zúčastnila na celoštátnom finále Zorničkinho slávika v Bardejove, úspešní boli riešitelia okresného kola MO, FO, FO Recitátorky I. Bóriková, M. Horník a J. Mičeková a atléti  V. Bujdáková, J. Trnka, P. Havran a F. Kršák dosiahli vynikajúce výsledky na okresných súťažiach.

Šk. rok 1994/95 : do uč. kolektívu pribudol R. Jonáš. Úspechy – MO 2. miesto B. Peterka, T. Chovanová a D. Bagala, 6. ročník v okresnej súťaži mladých požiarnikov, 5. ročník vybíjaná 2. miesto v okrese, v atletike po víťazstve Petra Havrana obsadil na krajskej súťaži 4. miesto.

Šk. rok 1995/96 : úspechy v súťaži Šaliansky Maťko a v prednese poézie : D. Havlíková a J. Jamečná, A. Šimová, Prečom mám rad slovenčinu a Slovensko úspešný B. Peterka v celoštátnom kole, J. Mičeková s úspechom reprezentovala školu na súťaži Rozprávkové vretienko, Slovenský slávik úspech J. Slobodníkovej , okresné kolo Miss a Boy 1. miesto Ivana Bóriková a Pavol Mojžiš s účasťou na krajskom kole, CHO úspešná M. Husárová, Pytagoriáda S. Takáč, P. Takáč, E. Pálinkášová, Ďalej boli úspešní žiaci v súťažiach Vesmír očami detí, Veľkonočné aranžovanie, vybíjaná 3. miesto atď. Úspešná bola aj návšteva a beseda so spisovateľom Andrejom Chudobom.

Šk. rok 1996/97 : úspechy Pytagoriáda T. Chovanová, P. a M. Takáč, Prečo mám rád Slovensko  Benjamín Peterka úspešný v celoštátnom kole, CHO M. Husárová, spevácke súťaže Dominika Lakatošová a Janka Slobodníková, vybíjaná dievčatá po víťazstve o okresnej súťaži skončili na historickom II,. miestne v kraji!

            Šk. rok 1997/98 : do učiteľské kolektívu pribudli Mgr. Ingeborg Reháková a Mgr. Richard Kiripolský. Úspechy – pytagoriáda S. Takáč , prednes J. Mičeková 3. miesto v okrese, Dominika Lakatočová zvíťazila v televíznej súťaži ,, Majster N hľadá talenty, Prečo mám rád slovenčinu a Slovensko úspešné v celoštátnom kole boli : K. Velčická, P. Slobodníková a T. Chovanová.

Dňa 15. mája 1998 otvorili v Základnej škole,  ktorá má   168   žiakov   zo   Semerova   a   z obce  Čechy,  projekt : " Región v škole, škola v regióne", s mottom "Je šťastím, ak nám cestu do budúcnosti pomáha objavovať aj naša minulosť ",  ktorý má hlavný  cieľ vybudovanie   systému,  opierajúceho  sa  o  informácie  o  regióne  v  čo  najširšom  rozsahu,  ktorý  poskytne  dieťaťu  čo  najpodrobnejšie informácie  o  kultúrnych,  historických,   geografických,  sociologických   podmienkach   a   zvláštnostiach  regiónu,  v  ktorom  žije. 

Pedagogickí pracovníci, deti a rodičia  zhromaždili materiál dokladujúci ľudové zvyky, piesne, obrady, pracovné činnosti ľudí, ako aj historické záznamy o obci a jej významných osobnostiach,  a tým formovať národné povedomie  žiakov. Vstupná hala školy sa využila ako malá národopisná expozícia a inštalovali sa v nej exponáty, ktoré škole požičali alebo darovali  občania z našej obce a obce Čechy. Sú to časti odevov, nábytku, bytových doplnkov, pracovných nástrojov, doplnené fotodokumentačným materiálom a textami o histórii obce,  jej významných osobnostiach, nárečí a kultúre .   Zodpovední riešitelia projektu sú : Za zdokumentovanie histórie zodpovedá PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka ZŠ, vedúca projektu, Mgr. Zdenka Vindišová, zástupkyňa riaditeľky, za geológiu a geografiu, Mgr. Miroslava Kiripolská, za tradičný odev Semerova a textilné doplnky, ktoré boli spracované  v samostatnej publikácii. Mgr. Richard Kiripolský, za spracovanie  jazykovednej  problematiky, PaedDr. Janka Mičeková, je zberateľkou  zvykov a tradícií a pracuje s folklórnou  skupinou. Mgr. Ingeborg Reháková, má na starosti geologickú, botanickú  a  zoologickú  časť  projektu, Štefánia Ujváriová, pozbierala miestne ľudové piesne a povesti regiónu.

Základná škola  má vlastné zošity s logom školy, erbom obce, propagujúce históriu obce.

Základná škola a materská škola sa  zúčastnili celoštátnej výstavy a seminára Regionálnej výchovy v júni v L. Mikuláši s vlastnými expozíciami.

Základná škola využíva regionálnu výchovu a zavádza ju do vyučovacieho procesu s novými učebnými pomôckami:

 • Tradičný odev obyvateľov Semerova od prelomu 19. a 20. storočia

spracovala Mgr. Miroslava Kiripolská marec 1998,

 • Využitie regionálnych prvkov vo vyučovaní zemepisu v 8. ročníku
 • Živočíšna ríša na Váraši
 • Zvieratá okolo nás    (2, 3, 4 spracovala Mgr. Zdenka Vindišová  -  máj 1999),
 • Metodický list Maľované ručníky
 • Úvod do projektu Región v škole, škola v regióne
 • Bábkársky súbor Slniečko história   ( 5, 6, 7 spracovala PaedDr. Vlasta Hrabovská - máj 1999 ) .

 

Šk. rok 1998/99 zmena v učiteľskom kolektíve noví učitelia Lýdia Dzurejová a Mgr. Miroslava Kiripolská.

Cena starostu obce pre najúspešnejšiu žiačku školy : Eva Turská 8. ročník.

Úspechy : MAX 4. ročník  7. a 9. miesto na Slovensku -  L. Bajteková, N. Cagáňová, M. Kečkéš, M. Bajla. Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád Slovenčinu - postup na celoslovenské kolo L. Žáčik, T. Balogh, M. Bagalová, A. Kútiková, Ž. Baranovičová, CHO J. Mojžiš, G. Farkaš, E. Turská, spevácka súťaž Slávik. D. Lakatošová 3. miesto v okrese, ďalšie úspechy pytagoriáda, MO, MAKS. Vybíjaná 5.-6. ročník prvenstvo v okrese,  atletika 11. miesto dievčat ako celku v okrese. Miss a Boy 1. miesto v okrese Jana Kováčová.

 

 

Školský rok 1999/2000

        

Historický  školský  rok 1999 / 2000, kedy sa po prvýkrát v dátume objavilo nové tisícročie, bol slávnostne otvorený vo štvrtok 2. septembra 1999. Na slávnosti sme privítali starostu obce Imricha Hrabovského, zástupkyňu starostu JUDr. Helenu Kontrovú, predsedu PD Semerovo Ing. Petra Balogha, Vdp. Jozef  Ščepka, predsedkyňu ZRŠ Soňu Slobodníkovú. Po úvodnom príhovore riaditeľky školy PaedDr. Vlasty Hrabovskej a krátkom kultúrnom programe žiaci deviateho ročníka oficiálne privítali najmenších žiakov – prváčikov a venovali im drobné darčeky, ktoré im nielen pripomenú slávnostný okamih úvodného školského dňa, ale pomôžu aj pri vyučovaní.

Do školského roku 1999/2000 nastúpilo do deviatich tried spolu 175 žiakov zo Semerova a  Čiech.  Jednotlivé ročníky mali nasledujúcich triednych učiteľov:

1.      ročník – PaedDr. Janka Mičeková, 18 žiakov

2.      ročník -  PaedDr. Mária Velčická, 18 žiakov

3.      ročník – Mgr. Ingeborg Reháková, 20 žiakov

4.      ročník -  Mgr. Marianna Deutschová, 19 žiakov

5.      ročník -  Mgr. Miroslava Kiripolská, 22 žiakov

6.      ročník -  Lýdia Dzurejová, 19 žiakov

7.      ročník -  Mgr. Jozef Dráfy, 21 žiakov

8.      ročník -  Mgr. Hana Červená, 16 žiakov

9.      ročník -  Mgr. Ľubica Zubová., 19 žiakov

Funkciu výchovného poradcu zastával Mgr. Richard Kiripolský, školský klub viedla vychovávateľka Štefánia Ujváriová a školskú jedáleň Ing. M. Balážová. Prevádzkovými pracovníkmi školy boli: Štefan Ujvári (školník), Helena Balážová a Katarína Havlíková (upratovačky), G. Baloghová a R. Ivaničová (kuchárky). Počas školského roka sa uskutočnilo niekoľko personálnych zmien.

Hneď prvou a najtragickejšou bolo úmrtie dlhoročnej pracovníčky školy Mgr. Marianny Deutschovej, ktorá opustila naše rady po dlhej a ťažkej chorobe dňa 31. októbra 1999. Počas svojho takmer tridsaťročného pôsobenia v Semerove odovzdávala svoje znalosti niekoľkým generáciám tunajších obyvateľov, z ktorých mnohí ju prišli odprevadiť i pri poslednej rozlúčke na cintoríne v Nových Zámkoch. Česť jej pamiatke!

Jej miesto v pedagogickom zbore dočasne obsadila a štvrtý ročník viedla Rozália Kalinayová. V priebehu školského roku nastúpila na materskú dovolenku Mgr. Hana Červená, jej ročník i vyučovacie povinnosti od mája 2000 prevzala Ing. Mária Baloghová. Pred koncom školského roka pôvodného školníka nahradil Milan Jamečný.

Študijné výsledky

Na konci školského roka dosiahli jednotlivé ročníky nasledujúce výsledky:

            1. ročník: z 19 žiakov všetci prospeli                

            2. ročník: z 18 žiakov všetci prospeli, z toho 12 so samými jednotkami

            3. ročník: z 22. žiakov všetci prospeli, z toho 13 so samými jednotkami

            4. ročník: z 21 žiakov všetci  prospeli, z toho 8 so samými jednotkami

            5. ročník: z 21 žiakov všetci prospeli, z toho 2  so samými jednotkami

            6. ročník: z 18 žiakov jeden žiak neprospel , samé jednotky mali 2 žiaci

            7. ročník: z 21 žiakov všetci prospeli, samé jednotky malo 5 žiakov                                                                                                

            8. ročník: zo 16 žiakov všetci prospeli, samé jednotky malo 5 žiakov 

            9. ročník: z 19 žiakov všetci prospeli, z toho 4 na  samé jednotky

Z rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnocuje najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce. Cenu udelili Gabrielovi Farkašovi z  deviatej triedy, najúspešnejšími žiakmi ostatných ročníkov sa stali: Tomáš Tunega (1. ročník), Simona Gulišová (2. ročník), Andrej Kiripolský (3. ročník), Monika Bagalová (4. ročník), Lucia Jagerčíková (5. ročník), Paulína Matějíčková (6. ročník), Slavomír Takáč (7. ročník), Dana Ďurkovská (8. ročník).

            Za celý školský rok žiaci spolu vymeškali 17 257 hodín, z toho boli 3 neospravedlnené

1. r.           1343                       5 r.            2524

2   r.          1534                       6.r.             2041

3.r.            1951                       7.r.             2488

4.r.            1317                        8.r.           1942               9 r.            2117                                            

Triedni učitelia nenavrhli žiadnu zníženú známku zo správania.

Mimoškolská činnosť:

Aj počas školského roka 1999/2000 reprezentovali žiaci našu školu úspešne v súťažiach vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych a estetických.

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy: Ľubica Havlíková, Dana Havlíková, Jana Jamečná.

Šaliansky Maťko: Sulamit Pekaríková, Patrik Parady, čestné uznanie získala Lenka Šáteková.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: v okresnom kole reprezentovala Paulína Matějíčková a čestné uznanie získala Mariana Škorvagová, do celoslovenského kola postúpila práca Alexandry Kútikovej.

Celoslovenské kolo MAKS: Monika Bagalová a Sulamit Pekaríková obsadili deviate miesto, Peter Baláž a Lukáš Žáčik desiate a Dominika a Mária Árvové dvanáste.

Pytagoriáda: 3. miesto v okresnom kole obsadil Andrej Kiripolský a úspešnou riešiteľkou bola Barbora Berková, úspešným riešiteľom malej matematickej olympiády bol Maroš Bajla. V okresnom kole matematickej olympiády boli úspešnými riešiteľmi: Peter Baláž, Dalibor Martinček, Paulína Matějíčková, Ľubica Havlíková, Slavomír Takáč.

Úspešnými riešiteľmi fyzikálnej olympiády sa stali Gabriel Farkaš, Eva Turská, spolu s Jurajom Mojžišom nás reprezentovali v chemickej olympiáde.

Okresného kola olympiády anglického jazyka – kategória ročníkov 7.–9. sa zúčastnili Slavomír Takáč, Dana Havlíková.

Úspešnými riešiteľmi okresného kola geografickej olympiády boli Beáta Haládiková a Ľudovít Kuki.

V okresnej súťaži Slávik Slovenska nás reprezentovali Andrej Kiripolský a Tomáš Mellen.

V okresnej súťaži Miss a boy obsadila Jana Jamečná druhé miesto a Peter Banáš tretie miesto.

V okresnom kole atletickej súťaže  ročníkov 5.–7. reprezentovali školu: Ivan Lukáč, Filip Mihálik, Nina Cagáňová, Marián Kečkéš, Ivona Balážová, Beáta Haládiková, Mária Rozembergová, Barbora Bodzionyová, Barbora Berková. Ročníky 8.-9. reprezentovali: Jana Jamečná, Nataša Maceková, Erika Szolnokiová, Veronika Mokrášová, Marta Balážová.

V okresnom kole vo vybíjanej obsadilo družstvo dievčat 5. a 6. ročníka štvrté miesto. Reprezentovali: Lucia Jagerčíková, Nina Cagáňová, Beáta Haládiková, Lenka Bajteková, Dana Janíčeková, Ivona Balážová, Ľubica Bóriková, Lenka Hanáková, Lenka Šáteková, Ľubica Havlíková, Paulína Matějíčková, Mária Rozembergová. Zostava 1. a 2. ročníka skončila v rovnakej súťaži na treťom mieste.

Družstvo futbalistov tretieho a štvrtého ročníka (Timotej Lakatoš, Andrej Kiripolský, Adam Gašparík, Martin Rozemberg, Miroslav Korytiak, Patrik Parady, Peter Baláž, Lukáš Žáčik, Roman Kotora) skončilo na druhom mieste v obvode, družstvo prvého a druhého ročníka bolo tretie.

Okresného kola súťaže mladých požiarnikov v Mužli sa zúčastnilo družstvo žiakov 8-9 ročníka v zložení: Dušan Ivanič, Peter Banáš, Ľuboš Hatala, Dávid Macek, Imrich Barus, Milan Urban, Lukáš Urbanič, Juraj Mojžiš, Mário Haládik.

Pokračujúci projekt Región v škole škola v regióne bol 23. marca 2000 prezentovaný v relácii  STV  CRN - CRN, 13.-14. apríla na celoslovenskom seminári v Zázrivej a 22. júna 2000 na medzinárodnom festivale mladých módnych tvorcov v bratislavskom Istropolise.

Účastníci okresných, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťaží boli odmenení z prostriedkov združenia rodičov a obecného rozpočtu.

Cenu obecného zastupiteľstva za účasť v medzinárodnej prehliadke folklórnych súborov a krajskej speváckej súťaži dostala Dominika Lakatošová,

cenu za reprezentáciu projektu Región v škole – škola v regióne, Módny tvorca 2000 prevzala Mgr. Miroslava Kiripolská a žiačky Barbora a Petra Bodzionyové, Lucia Jagerčíková, Veronika Mokrášová, Beáta Haládiková, Ivona Balážová, Lenka Bajteková, Danka a Janka Plutzerové.

Za účasť v celoslovenskom kole súťaže Prečo mám rád slovenčinu... bola ocenená Alexandra Kútiková.

Zapojenie sa do súťaží a olympiád bolo možné aj vďaka dobrej spolupráci a pomoci hlavne Obecného zastupiteľstva Semerovo, ktoré je najvýznamnejším sponzorom a v tomto školskom roku. okrem iného hradilo vyučovanie nepovinného predmetu anglického jazyka v ročníkoch 2, 3 . a 4. Škola mala po prvýkrát vlastné zošity s logom školy, informáciami o obci v každom ročníku a pre každého žiaka.

Počas školského roka sa uskutočnili dva úspešné zbery papiera a textilu, novinársky krúžok pod vedením PaedDr. Janky Mičekovej vydal pokusné číslo školského časopisu. Žiaci školy sa mohli zapojiť do práce v nasledujúcich krúžkoch: literárno-dramatický (viedla PaedDr. Velčická), zvyky a tradície (PaedDr. Mičeková), výtvarno-regionálny (Mgr. Kiripolská), základy hudobnej prípravy, LEGO (Mgr. Reháková), futbalový (Mgr. Kiripolský), vybíjaná (L. Dzurejová), hudobný (Mgr. Dráfy).

Najvýznamnejšie udalosti a podujatia

V septembri absolvovalo 20 žiakov prevažne prvého ročníka týždenný pobyt v škole v prírode v detskej republike Tralaland na Myjave. Jesenné vetristé dni si deti našej školy spríjemnili šarkaniádou. Šarkany, ktoré si s pomocou rodičov zhotovili, neslúžili len na parádu, ale lietali nad školským ihriskom s vetrom opreteky. Spoza školského plota sa vo večernom šere na okoloidúcich vyškierali tekvicové strašidlá. Dňa 27. novembra sme spoločne s obecným úradom zorganizovali návštevu detského domova v Kolárove. Naši žiaci predviedli chovancom kultúrny program a potešili ich drobnými darčekmi. Pre nás všetkých to bol hlboký emocionálny zážitok, vďaka ktorému si tie šťastnejšie deti uvedomili význam a hodnotu rodinného prostredia. V decembri prišiel do školy už tradične očakávaný Mikuláš. Okrem sladkej nádielky pre deti priniesol učiteľskému zboru mikulášsku sponzorskú nádielku v podobe kníh, venovaných obecným úradom. Príchod Mikuláša všetkým pripomenul blížiaci sa koniec roka, ktorý sa nesie v znamení slávnostnej vianočnej akadémie. Uskutočnila sa 17. decembra v miestnom kultúrnom stredisku a okrem plnej sály rodičov sme na nej privítali čestných hostí na čele s vedúcou odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu Nové Zámky PaedDr. Zdenkou Farkašovou. Takmer dvaapolhodinový program zavŕšilo vystúpenie detského speváckeho zboru z Nitry.

Spoločenská sezóna býva obdobím tradičnej rodičovskej zábavy, ktorú organizuje škola v spolupráci s obecným úradom v sále MKS. Vo februári sa v kultúrnom dome uskutočnil detský karneval, žiaci školy vystúpili aj v kultúrnom programe fašiangových slávností 4. marca. Posledný marcový deň sa v školskej jedálni uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. Tentokrát naše pozvanie prijali i bývalí učitelia a kolegovia, ktorí v ZŠ Semerovo pôsobili v minulosti. Od 4. apríla absolvovalo 38 žiakov 2.-5. ročníka desaťdňový základný plavecký výcvik v krytom bazéne Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho Dvory nad Žitavou. Dňa 30. apríla obecný úrad pripravil slávnostné stavanie mája. V sprievodnom programe sa samostatnými číslami prezentovali i žiaci školy. Prvého júna sa v areáli školy udialo mnoho pekného a veselého, ako sa na Deň detí patrí. Vďaka štedrým sponzorom boli odmenení všetci účastníci hier a súťaží, program sa skončil diskotékou v telocvični. Dňa 21. júna žiaci školy podporili myšlienku zdravého športového zápolenia účasťou v Behu olympijského dňa. Blížiaci sa koniec školského roka spestrila druhá školská akadémia, ktorá sa vzhľadom na rodinnú tragédiu v rodine našich žiačok uskutočnila v náhradnom termíne.

Dňa 29. júna sa s našou školou slávnostne a oficiálne rozlúčilo 19 žiakov deviateho ročníka v zložení: Lucia Cagáňová, Eva Turská, Janka Mičeková, Veronika Mokrášová, Petronela Hegedüšová, Marta Balážová, Marianna Škorvagová, Juraj Mojžiš, Gabriel Farkaš, Jozef Nagy, Mário Haládik, Milan Lukáč, Imrich Barus, Lukáš Urbanič, Miloš Kršák, Milan Urban, Andrej Cagáň, Tomáš Jamečný, Radoslav Richter. Ich vedomostnú úroveň dokazuje i skutočnosť, že všetkých prijali na stredné školy. Tridsiateho júna sme sa v tomto školskom roku a v tomto zložení stretli naposledy. Po slávnostných príhovoroch a vyhodnotení našej práce počas uplynulých desiatich mesiacov najlepší a najaktívnejší žiaci prevzali odmeny.

Rada školy

Dňa 16. marca sa uskutočnilo ustanovujúce zasadanie Rady školy pri ZŠ Semerovo. Za predsedu bol zvolený zástupca obecného zastupiteľstva, starosta obce Imrich Hrabovský. Členmi RŠ sa stali: PaedDr. Mária Velčická (zastupuje ZO OZ PŠaV), Mgr. Richard Kiripolský (zastupuje pedagogických pracovníkov), Helena Balážová (zastupuje nepedagogických pracovníkov), rodičov v RŠ zastupujú Beáta Tóthová, Soňa Slobodníková, Tatiana Jagerčíková.

 

Školský rok 2000/2001

 

Prvým dňom školského roka 2000/2001 bol pre nás 4. september 2000, nastúpilo 176 žiakov v deviatich triedach.

         I. ročník – PaedDr. Mária Velčická, 22 žiakov

         II. ročník – PaedDr. Jana Mičeková, 19 žiakov

         III. ročník – Mgr. Miroslava Kiripolská, 18 žiakov

         IV. ročník – Mgr. Ingeborg Reháková, 21 žiakov

         V. ročník – Viktória Poláková, 20 žiakov

         VI. ročník – Mgr. Beáta Makatová, 21 žiakov

         VII. ročník – Lýdia Dzurejová, 18 žiakov

         VIII. ročník – Mgr. Joyef Dráfy, 20 žiakov

         IX. ročník – Ing. Mária Baloghová, 18 žiakov

         výchovný poradca - Mgr. Richard Kiripolský

         ŠKD - Štefánia Ujváriová

         Na materskú dovolenku nastúpila Mgr. Ľubica Zubová.

V utorok 21. 9. našu školu navštívili hostia z Dánska. Jedenásť stredoškolákov so svojimi pedagógmi, ktorí na Slovensku absolvovali výmenný študijný pobyt v rámci projektu Socrates, boli prijatí starostom v obradnej miestnosti, vypočuli si zaujímavé informácie o obci o našom projekte Región v škole, potešili sa našim programom a všetky zážitky nám zdokumentovali do našej školskej kroniky.

Za najlepších žiakov jednotlivých tried boli vyhodnotení : I. roč. Katarína Jagerčíková, II. roč. Jana Havlíková, III. Roč. Simona Gulišová, IV. roč. Andrej Kiripolský, V. roč. Tomáš Balogh, VI. roč. Lucia Jagerčiková, VII.  Ľubka Havlíková, VIII. Dana Havlíková, IX. roč. Ľuboš Hatala. Cena najúspešnejšieho žiaka školy bola udelená Slavomírovi Takáčovi z ôsmeho ročníka – úspešnému riešiteľovi geografickej olympiády, fyzikálnej olympiády, pytagoriády.

Žiaci reprezentovali školu v rôznych súťažiach regionálneho až celoslovenského charakteru. Andrej Kiripolský zvíťazil v celoštátnej výtvarnej súťaži Turecké boje na Slovensku a postúpil do celoštátneho kola súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Medzi najlepších riešiteľov matematickej súťaže MAKS sa zaradili Martin Bajla, Andrej Kiripolský,  Radana Matějíčková, Romana Miháliková, Daniel Hatala, Maroš Naď, Elena Sengeveinová, Lea Tunegová, Miroslav Korytiak, na druhom mieste skončili Adam Gašparík a Patrik Parady. Dominika Lakatošová získala tretie miesto v krajskej súťaži v speve folklórnych piesní. M. Šima zvíťazil v okresnom kole atletickej súťaže, K. Nagy vyhral okresné kolo výtvarnej súťaže Naše mesto, naša vlasť očami detí. Druhé miesto v okrese obsadilo družstvo futbalistov v zložení: J. Tomaštík, R. Vörös, M. Vörös, J. Danko, Ľ. Hatala, M. Kuki, M. Šima, R. Škorvaga, E. Preložník, I. Lukáč, L. Kuki,. Na treťom mieste v okrese skončili reprezentantky vo vybíjanej dievčat: J. Mellenová, E. Hanáková, M. Árvorá, D. Árvová, N. Cagáňová, I. Balážová, B. Haládiková, D. Janíčeková, L. Jagerčíková, P. Bodzionyová, R. Miháliková, R. Matějíčková. Tretie miesto v okresnom kole obsadila aj družina mladých zdravotníkov S. Takáč, M. Richter, B. Bodzionyová, P. Matějíčková, L. Hanáková, Ľ. Nagyová.

 Najdôležitejšie udalosti

V dňoch 16. – 21. októbra sa 34 žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnilo školy v prírode  v stredisku ATC Stará Turá – Dubník. Od 23. do 27. októbra sa v rámci úvodu celoslovenského projektu Škola podporujúca zdravie konal týždeň zdravej výživy, do ktorého sa zapojili pedagogickí pracovníci so žiakmi všetkých ročníkov. Na prelome novembra a decembra sa v novozámockej plavárni konal plavecký výcvik pre žiakov 2. až 4. ročníka.  Týždeň pred Vianocami museli v okrese Nové Zámky vyhlásiť chrípkové prázdniny, tradičnú vianočnú akadémiu 15. 2. sme však predsa stihli. Dňa 2. marca naša škola zorganizovala prednášku Dr. Ruženy Horylovej pre pedagógov štyroch základných škôl na tému alternatívne formy vyučovania a nové poznatky vo výskume mozgu. Počas jarných prázdnin sa učitelia ZŠ zúčastnili na jarných  metodických dňoch organizovaných MO OŠMaTK, kde si doplnili vedomosti vo svojich aprobáciách. Koncom marca sme si na spoločnej oslave pripomenuli Deň učiteľov. Koniec školského roka žiakom spestrili poznávacie výlety do Komárna, Patiniec a Hurbanova (prvý stupeň) a  Môťovej a  Zvolena (druhý stupeň). Za kultúrou žiaci cestovali do nitrianskeho divadla.

Na jeseň 2000 a v júni 2001 sa v škole organizoval zber papiera. Jesenné kolo vyhrali deviataci, z jednotlivcov boli najlepší Š. Ďuráč a V. Ďuráčová. V lete boli najúspešnejšími zberateľmi šiestaci, najlepší z nich M. Kečkéš sa stal i víťazom v kategórii jednotlivcov.

 

 

Školský rok 2001/2002

 

Školský rok 2001/2002 začal 2. septembra 2001. Pri slávnostnom otvorení boli prítomní pracovníci školy, rodičia, žiaci a pozvaní hostia: starosta obce Semerovo Imrich Hrabovský, predsedu PD Semerovo Ing. Petra Balogha, predsedníčku ZRŠ Soňu Slobodníkovú.

            Zahájenie školského roka spestrili žiaci kultúrnym programom.

V úvodnom príhovore riaditeľka školy PaedDr. V. Hrabovská privítala predovšetkým žiakov, ktorí tento deň zasadli do školských lavíc prvého ročníka. Celkový počet žiakov, v školskom roku 2001/2002 bol 163.

Vyučovanie prebiehalo v deviatich ročníkoch pod vedením triednych učiteľov:

            1.ročník – PaedDr. Jana Mičeková

            2.ročník – PaedDr. Mária Velčická

            3.ročník – Mgr. Miroslava Kiripolská

4.ročník – Mgr. Ingeborg Reháková

            5.ročník – Ing. Mária Baloghová

            6.ročník – p. uč. Viktória Poláková

            7.ročník – Mgr. Klára Lyznarová

            8.ročník – p. uč. Lýdia Dzurejová

            9.ročník – Mgr. Jozef Dráfy

Výchovný poradca – Mgr. Richard Kiripolský

Školský klub detí – p. vychovávateľka Štefánia Ujváriová

Školská jedáleň –  Ing. Helena Balážová

Prevádzkoví pracovníci – Helena Balážová, Katarína Havlíková (upratovačky)

                                            Milan Jamečný ( školník )

                                            Gabriela Baloghová, Renáta Ivaničová ( kuchárky )

Na materskú dovolenku nastúpila Mgr. Ingeborg Reháková,

                                                           zastupoval ju Mgr. Štefan Čomor.

 

Študijné výsledky

            Na konci školského roka dosiahli žiaci jednotlivých ročníkov nasledovné výsledky vo vyučovacom procese:

Ročník:       počet žiakov        prospeli  neprospeli       samé jednotky

   1.                         14                            14                   ––––                 ––––

   2.                         19                            19                     0                      16

   3.                         18                            17                     1                        6

   4.                         18                            18                     0                        4

   5.                         19                            19                     0                        4

   6.                         19                            19                     0                        5

   7.                         20                            20                     0                        3

   8.                         16                            16                     0                        3

   9.                         19                            19                     0                        8

 

            Na základe rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa každoročne vyhodnocuje najúspešnejší žiak školy, ktorému je udelená Cena starostu obce Semerovo. V školskom roku 2001/2002 ju udelili Slavomírovi Takáčovi, žiakovi deviatej triedy.

Najúspešnejšími žiakmi ročníkov sa stali:

 • 1.ročník: Veronika Skačanová

 • 2.ročník: Deniska Tomaščíková

 • 3.ročník: Janka Havlíková

 • 4.ročník: Simonka Gulišová

 • 5.ročník: Romanka Miháliková

 • 6.ročník: Erika Hanáková

 • 7.ročník: Maroš Bajla

 • 8.ročník: Lenka Hanáková

 • 9.ročník: Barbora Bodzionyová

            Za celý školský rok žiaci spolu vymeškali 17 257 hodín, z toho boli 3 neospravedlnené.

1.ročník:        1151 hod.      5.ročník:        1538 hod.

2.ročník:          873 hod.      6.ročník:        1720 hod.

3.ročník:          909 hod.      7.ročník:        1645 hod.

4.ročník:        2218 hod.      8.ročník:        1894 hod.      9.ročník         1236 hod.

Zo strany triednych učiteľov nebola navrhnutá znížená známka zo správania.

   Mimoškolská činnosť

            V školskom roku 2001/2002 žiaci úspešne reprezentovali našu školu vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych a estetických súťažiach.

Účasť žiakov v okresných kolách:

            Prednes poézie a prózy ( ZUČ ): Hanka Šimuneková, Daniela Havlíková, Katarína Jagerčíková, Lukáš Žáčik, Jana Havlíková.

            Rozprávkové vretienko: Andrea Baloghová.

            Šaliansky Maťko: Janka Havlíková.

            Šachový turnaj: Andrej Kiripolský, Lukáš Žáčik.

            Matematická olympiáda: Martin Bajla, Lukáš Žáčik, Maroš Bajla.

            Geografická olympiáda: Tomáš Balogh, Danka Havlíková.

            Olympiáda anglického jazyka: Marián Kečkéš, Lucia Jagerčíková, Slavomír Takáč, Daniela Havlíková.

            Pytagoriáda: Martin Bajla, Andrej Kiripolský, Elena Sengeveinová, Maroš Bajla, Dalibor Martinček.

            Chemická olympiáda: Daniela Havlíková, Slavomír Takáč.

            MAKS: Mária Skačanová, Lenka Šimová, Romana Miháliková, Elena Sengeveinová, Martin Bajla, Andrej Kiripolský, Daniel Hatala, Miroslav Korytiak, Branislav Borza, Maroš Naď, Adam Gašparík.

            Súťaž v atletike: Jozef Danko, Martin Šima, Matúš Richter, Rudolf Škorvaga, Milan Bednárik, Mário Bartko, Maroš Bajla, Marián Kečkéš, Filip Mihálik, Ivan Lukáč, Roman Kotora, Lukáš Žáčik, Matej Bajla, Martina Košánová, Paulína Slobodníková, Ľubica Nagyoá, Lenka Hanáková, Mária Rozembergová, Nina Cagáňová, Ivona Balážová, Lenka Koláriková, Beáta Haládiková, Jana Mellenová, Simona Grofičová, Erika Hanáková.

Súťaž vo vybíjanej: dievčatá 5. – 6.ročníka

Súťaž vo futbale: Jozef Danko, Rudolf Škorvaga, Martin Šima, Milan Bednárik, Mário Bartko, Tomáš Árva, Maroš Bajla, Filip Mihálik, Ivan Lukáč, Marián Kečkéš, Roman Kotora, Matej Bajla, Lukáš Žáčik, Richard Kuki.

Umiestnenie žiakov v okresných kolách:

            Prednes poézie a prózy ( ZUČ ): Lucia Jagerčíková (7.roč.) - 3. miesto

            Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko:

Jaroslav Miček  (2.roč.) – 3. miesto , Lenka Hanáková (8.roč.), Paulína Slobodníková (9.roč.), 

            Európa v škole, škola v Európe: Jaroslav Miček (2.roč.) – 3. miesto

            Chlapec a dievča roka: Lucia Jagerčíková,  Marián Kečkéš (7.roč.) - 1. miesto

            Súťaž v atletike: Martin Šima (9.roč.) – 1. miesto

Účasť a umiestnenie žiakov v krajských kolách:

            Fyzikálna olympiáda: Slavomír Takáč (9.roč.) – víťaz krajského kola

            Matematická olympiáda: Slavomír Takáč (9.roč.) – úspešný riešiteľ

            MAKS: Slavomír Takáč (9.roč.) – trojnásobná hviezda matematického neba

            Súťaž v atletika: Martin Šima (9.roč.) – účasť

            Slávik Slovenska: Dominika Lakatošová (9.roč.) – účasť

Účasť a umiestnenie žiakov v celoslovenských kolách:

 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: Lenka Hanáková (8.roč.) – čestné uznanie

 • Easy esemesej: Martin Šima (9.roč.) – 1. miesto

             Účastníci okresných, krajských a celoštátnych súťaží boli odmenení z prostriedkov Združenia rodičov školy a rozpočtu OÚ Semerovo.

Zapojenie sa do súťaží a olympiád bolo možné aj vďaka dobrej spolupráci a pomoci hlavne Obecného zastupiteľstva Semerovo, ktoré bolo najvýznamnejším sponzorom aj v tomto školskom roku.

            Počas školského roka sa uskutočnili dva úspešné zbery papiera, pod vedením triednych učiteľov jednotlivých tried.

 V školskom roku 2001/2002 žiaci navštevovali tieto záujmové krúžky:

 • Zvyky a tradície - PaedDr. J. Mičeková

 • Krúžok vybíjanej – p.uč. L. Dzurejová

 • Hudobný krúžok - Mgr. J. Dráfy

 • Literárno-dramatický krúžok I – p.uč. V. Poláková

 • Literárno-dramarický krúžok II – Mgr. K. Lyznarová

 • Futbalový krúžok – Mgr. R: Kiripolský

 • Výtvarno-regionálny - Mgr. M. Kiripolská

 • Zdravotnícky krúžok . PaedDr - M. Velčická

Najvýznamnejšie udalosti a podujatia

September:

exkurzia žiakov 6., 7. ročníka v Nových Zámkoch ( spomienka na Antona Bernoláka, návšteva pomníka, kaplnky, múzea )

začiatky prác na projektoch: Zdravá škola ( PaedDr. J. Mičeková ),   Prevencia protidrogovej závislosti ( PaedDr. J. Mičeková ), Živá príroda ( p.uč. V. Poláková 6.roč., PaedDr. M. Velčická 1.roč., Mgr. M. Kiripolská 3.roč., p.uč. L. Dzurejová 8.roč. ), Infovek ( Ing. M. Baloghová ).

-         Literárny medailón Ľuda Ondrejova – žiaci 5. – 9.ročníka oboznámili divákov o literárnej tvorbe autora a predniesli úryvky z autorovej tvorby pre deti a mládež.

Október:

-         Týždeň zdravej výživy – výstava ovocia a zeleniny v triedach i chodbe školy. V rámci tohto týždňa bola vyhlásená súťaž O najkrajšieho strašiaka z tekvice a zber šípok. Týždňová akcia bola ukončená rozdávaním jabĺčok.

-         Deň športu – žiaci 1.-9.roč. skúšali svoju športovú zdatnosť na deviatich stanovištiach.

December:

-         6. decembra školu navštívil sv. Mikuláš, ktorý rozdal žiakom sladkosti.

-         pred vianočnými prázdninami sa uskutočnila Vianočná akadémia ( PaedDr. Z. Farkašová, PaedDr. B. Lukáčová ) spojená s diskotékou.

Január:

-         návšteva divadelného predstavenia Belasý vták – Divadlo A. Bagara v Nitre ( žiaci 1.- 4.ročníka )

Február:

-         tradičná rodičovská zábava, organizovaná ZŠ Semerovo v spolupráci s obecným úradom v sále MKS.

-         tradičný detský karneval.

-         varietné vystúpenie pre žiakov MŠ a ZŠ v Semerove.

Marec:

-         Mesiac knihy – aktuálne nástenky a besedy na túto tému.

-         vystúpenie žiakov v kultúrnom programe fašiangových slávností.

-         slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov.

Máj:

-         Chlapec a dievča roka – žiaci 7.ročníka, ktorí reprezentovali školu, sa umiestnili v okresnej súťaži na krásnom 1. mieste.

-         atletika ( okresné kolo v Šuranoch ) – žiak 9.ročníka M. Šima sa umiestnil na 1. mieste v hode kriketovou loptičkou a postúpil do krajského kola.

-         začiatok zberu papiera.

-         vyhodnotenie projektu Infovek – škola na základe úspešného celoslovenského umiestnenia dostala moderné počítačové vybavenie a bola zriadená počítačová učebňa s ročným bezplatným sprístupnením internetu.

-         slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže esemesej v Bratislave v divadle West.

-         Týždeň slovenského jazyka – žiaci sa zapájali do rôznych kvízov, riešenia otázok a úloh z oblasti slovenského jazyka a literatúry.

-         V dňoch 30.5.-1.6.2002 sa niektorí pedagogickí pracovníci zúčastnili počítačového kurzu ( SPŠS Hurbanovo ).

Jún:

-         Deň detí – žiaci sa zúčastnili filmového predstavenia Pán prsteňov, v poobedňajších hodinách bola pre ne zorganizovaná diskotéka.

-         uskutočnili sa triedne výlety: 7.ročník – Remata ( Prievidza ), 3.,5.,6.,9.ročník ( Banská Bystrica, Tajov )

-         14.6.2002 žiaci predviedli svoje schopnosti a nadanie v májovej akadémii, tradične venovanej Dňu matiek.

-         slávnostné vyhodnotenie 10. jubilejného ročníka celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

 Slávnostné rozlúčenie sa žiakov 9.ročníka so ZŠ v Semerove:

Slavomír Takáč, Daniela Havlíková, Paulína Slobodníková, Matúš Richter, Barbora Bodzionyová, Hanka Šimuneková, Marián Vörös, Martina Košánová, Jozef Danko, Zuzana Havlíková, Michal Šemelák, Martin Šima, Erik Preložník, Miriama Cagáňová, Dominika Lakatošová, Jozef Daniš, Rudolf Škorvaga, Jana Cagáňová, Silvia Danišová. -   ( tr. uč. Mgr. J. Dráfy ).

 

Školský rok 2002/2003

 

         Brány školy sa v školskom roku 2002/2003 otvorili 2. septembra  2002. Slovo na úvod dostali žiaci, ktorí vystúpili krátkym kultúrnym programom, pod vedením Mgr. J. Dráfyho.

Slávnostný príhovor PaedDr. V. Hrabovskej, riaditeľky školy, si vypočuli nielen pracovníci školy, žiaci, rodičia, ale aj hostia, ktorí prijali pozvanie: starosta obce Semerovo Imrich Hrabovský, predseda PD Semerovo Ing. Balogh, predsedníčka ZRŠ T: Jagerčíková.

            V úvodnom príhovore riaditeľka školy okrem povinností žiakov, pripomenula významné udalosti slovenských dejín – 10. výročie SNP a 10. výročie Ústavy Slovenskej republiky.

Devätnástim žiakom prvého ročníka zaželala veľa vytrvalosti, húževnatosti a úspechov v učení. Rodičom veľa trpezlivosti s deťmi a dobrú spoluprácu so školou.

            Vyslovila tiež poďakovanie obci Semerovo za darček zakúpený všetkým prvákom, zo Semerova i Čiech, v podobe celej sady zošitov s logom školy a znakom obce.   Úprimne poďakovala sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc: p. Košán ( firma Obnova ), PD Semerovo, p. Turský, p. Hatalová, p. Bóriková, Dr. Kontrová, p. Šimová.

            Oboznámila všetkých prítomných s personálnym obsadením školy:

- na voľné miesto po PaedDr. J. Mičekovej nastúpi Mgr. M. Mellenová.

                                   Mgr. I. Rehákovú zastúpi p. uč. D. Čerháková.

Školský rok 2002/2003 začalo 168 žiakov v deviatich ročníkoch pod vedením týchto triednych učiteľov:

 • 1.ročník – PaedDr. Mária Velčická

 • 2.ročník – p. uč. Dagmar Čerháková

 • 3.ročník – Mgr. Mária Mellenová

 • 4.ročník – Mgr. Miroslava Kiripolská

 • 5.ročník – Mgr. Richard Kiripolský

 • 6.ročník – Ing. Mária Baloghová

 • 7.ročník – p. uč. Viktória Poláková

 • 8.ročník – Mgr. Klára Lyznarová

 • 9.ročník – p. uč. Lýdia Dzurejová

 • Náboženská výchova – d. p. f. Stanislav Šipoš

 • bez triednictva – Mgr. Jozef Dráfy

 • výchovný poradca – Mgr. Richard Kiripolský

 • ŠKD – p.vychovávateľka - Štefánia Ujváriová

 •  zástupkyňa riaditeľky školy – Mgr. Zdenka Vindišová

Riaditeľka školy vyhodnotila zber papiera uskutočnený v júni v škol. roku 2001/2002 nasledovne:

 • 1.miesto: R. Mokráš (2.roč.) – 181 kg

 • 2.miesto: J. Mellenová (7.roč.) – 107 kg

 • 3.miesto: H. Baloghová (4.roč.) – 103 kg

 • najlepšia trieda: 2.ročník (vlaňajší 1.ročník) - 435 kg, priemer na 1 žiaka – 31 kg

V školskom roku 2002/2003 žiaci pracovali v týchto záujmových krúžkoch:

 •             Zdravotnícky – PaedDr. M. Velčická

 •             Dramatický – p. uč. D. Čerháková

 •             Hudobný – Mgr. J. Dráfy

 •             Literárno-dramatický I. – p. uč. V. Poláková

 •             Literárno-dramatický II. – Mgr. K. Lyznarová

 •             Vybíjaná – p. uč. L. Dzurejová

 •             Futbalový – Mgr. R. Kiripolský

 •             Výtvarno-regionálny – Mgr. M. Kiripolská

Študijné výsledky

Na konci školského roka dosiahli žiaci jednotlivých ročníkov nasledujúce študijné výsledky:

Ročník:          počet žiakov: prospeli:         neprospeli:     samé jednotky:

   1.                         19                  19                      0                          ––––

   2.                         15                  15                      0                          8

   3.                         22                  21                      1                          7

   4.                         17                  17                      0                          4

   5.                         18                  18                      0                          3

   6.                         21                  21                      0                          6

   7.                         18                  18                      0                          3

   8.                         20                  20                      0                          3

   9.                         18                  18                      0                          3

 

            Na základe rozhodnutia pedagogického zboru, vedenia školy a so súhlasom starostu obce sa každoročne vyhlasuje najúspešnejší žiak/žiačka školy. V školskom roku 2002/2003 prevzala Cenu starostu obce Semerovo Lucia Jagerčíková, žiačka 8. ročníka za výchovno-vyučovacie výsledky, správanie a úspešnú reprezentáciu školy.

Najúspešnejší žiaci jednotlivých tried:

 • 1.ročník: Dianka Kečkéšová

 • 2.ročník: Veronika Skačanová

 • 3.ročník: Dávid Garai

 • 4.ročník: Henrieta Baloghová

 • 5.ročník: Simona Gulišová

 • 6.ročník: Andrej Kiripolský

 • 7.ročník: Lukáš Žáčik

 • 8.ročník: Marián Kečkéš

 • 9.ročník: Lenka Hanáková

Za celý školský rok žiaci spolu vymeškali 13 461 hodín, z toho bolo 9 hodín neospravedlnených.

Ročník:            ospravedlnené hodiny:              neospravedlnené hodiny:

    1.                                        735                                                     0

    2.                                     1801                                                      0

    3.                                     1724                                                      0

    4.                                     1005                                                      0

    5.                                     1344                                                      2

    6.                                     1948                                                      3

    7.                                     1475                                                      0

    8.                                     1517                                                      0

    9.                                     1903                                                      4

Triedni učitelia nenavrhli zníženú známku zo správania.

 Mimoškolská činnosť

V školskom roku 2002/2003 reprezentovali žiaci svoju školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach.

Účasť v okresných súťažiach:

Mladí zdravotníci: A. Baloghová, H. Baloghová, P. Skočková, V. Kiripolský, M. Filip.

Atletika: M. Bajla, M. Kečkéš, M. Bednárik, V. Kiripolský, L. Koláriková, M. Rozembergová.

Pytagoriáda: K. Jagerčíková, H. Baloghová.

Slávik Slovenska: D. Kečkéšová, V. Haládiková.

ZUČ: L. Norovský, L. Jagerčíková.

Rozprávkové vretienko: V. Skačanová, L. Jagerčíková.

Šaliansky Maťko: J. Havlíková, R. Balog.

Žiaci pravidelne píšuci príspevky v podobe slohových prác do súťaží: Boj proti drogám, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Európa v škole, Energia – T. Grofič, A. Gašparík, R. Balogh, E. Sengeveinová, F. Mihálik, L. Jagerčíková, R. Miháliková, J. Mellenová, S.. Grofičová, M. Bagalová, L. Žáčik, T. Balogh, M. Balogh, D. Jančár, L. Hanáková, L. Havlíková.

Olympiáda anglického jazyka : l. Hanáková, M. Tóth.

Futbal: M. Bajla, Ľ. Bajla, F. Mihálik, I. Lukáč, M. Kečkéš, K. Cimbalík, R. Kotora, M. Bartko, M. Bednárik, P. Macek, R. Kuki, M. Korytiak, A. Kiripolský, A. Gašparík, V. Kiripolský, D. Janíček, T. Kuki.

 Umiestnenie v okresných súťažiach:

Atletika – hod kriketovou loptičkou: Milan Bednárik ( 9.roč. ) – 2. miesto

ZUČ: Lucia Jagerčíková ( 8.roč. ) – Cena poroty

Rozprávkové vretienko: Lucia Jagerčíková ( 8.roč. ) – 3. miesto

Európa v škole: Veronika Skačanová ( 2.roč. ) a Filip Mihálik ( 8.roč. ) – 3. miesto

Šaliansky Maťko: Roman Balogh ( 6.roč. ) – 3. miesto

Matematická olympiáda: úspešní riešitelia Andrej Kiripolský ( 5.roč. ), Lukáš Žáčik ( 7.roč. ) a Dalibor Martinček ( 9.roč. )

Pytagoriáda: úspešní riešitelia  Andrej Kiripolský ( 6.roč.), Lukáš Žáčik ( 7.roč. ), Simona Gulišová ( 5.roč. )

Biologická olympiáda: Andrej Kiripolský ( 6.roč. ) – 3. miesto

Vybíjaná ( dievčatá 4., 5., 6. roč: R. Miháliková, M. Skačanová, E. Sengeveinová, O. Gubricová, M. Kubincová, S. Kukiová, S. Gulišová, a. Jakabová, A. Baloghová, J. Havlíková, A. Bujdáková, Z. Zemanovičová     - 3. miesto

Súťaž v spoločenských tancoch: Lucia Jagerčíková a Marián Kečkéš ( 8.roč. ), 1. miesto

Umiestnenie v celoslovenských súťažiach:

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko:

            Lenka Hanáková  a  Ľubica Havlíková ( 9. roč. )   - Mgr. K. Lyznarová

MAKS: Maroš Bajla ( 8. roč. ), Marián Kečkéš ( 8. roč. ) – Ing. M. Baloghová

Projekt Cesta a ja: žiaci 4. ročníka – Mgr. M. Kiripolská

Projekt Živá príroda: žiaci 1., 4., 7., 9. ročníka pod vedením PaedDr. M. Velčickej, Mgr. M. Kirpolskej, p. uč. V. Polákovej, p. uč. L. Dzurejovej a Mgr. R. Kiripolského.

  

Najvýznamnejšie udalosti :

September:

-  Týždeň A. Bernoláka – žiaci 7.,8. ročníka navštívili pomník, pamätnú tabuľu, kaplnku A. Bernoláka v Nových Zámkoch.

-  vypočuli prednášku o živote a diele autora vo Vlastivednom múzeu v Nových Zámkoch.

-  prezreli si regionálnu výstavu „ Od kolísky po truhlu „

Október:

-  8.10. Prvý európsky deň rodičov a škôl, hlavným organizátorom a koordinátorom realizácie bola Slovenská rada rodičov a škôl v spolupráci s rodičovskými združeniami – žiaci, učitelia, rodičia spoločne pracovali a zapájali sa do rôznych aktivít ( práca s prírodným materiálom, pozorovanie prírody, pozorovanie mikroskopom, zhotovovanie vtáčích búdok, zhotovovanie masiek, spoločné čítanie kníh, kreslenie, počúvanie hudby, návšteva materskej škôlky a aktivity so škôlkármi ). Na záver predsedníčka ZRŠ poďakovala prítomným za účasť a vyhodnotila najlepší pracovný kolektív, ktorý obdržal „ putovného maskota “ Získali ho žiaci 8. ročníka. Na podujatie prijali ozvanie hostia: PaedDr. Z. Farkašová, PaedDr. A. Lukáčová.

-  Deň športu – žiaci ročníkov 1. – 9. si vyskúšali športové schopnosti na deviatich stanovištiach.

-  Týždeň zdravej výživy – výstava zeleniny a ovocia v triedach a na chodbe školy.

November:

-  Sviatok Všetkých svätých – žiaci 5.-9. ročníka si pripomenuli významné osobnosti Semerova.

December:

-  6.12. – sv. Mikuláš v sprievode anjela a čerta zavítal do školy už v ranných hodinách a rozdal žiakom sladkosti. V poobedňajších hodinách bola organizovaná diskotéka v MKS.

-  kalendárny rok 2002 žiaci ukončili tradičnou slávnostnou Vianočnou akadémiou, ktorú si pozreli hostia: PaedDr. Z. Farkašová, PaedDr. B. Lukáčová.

Január:

-  žiaci 8. ročníka navštevovali Kurz spoločenského tanca v Nových Zámkoch, pod vedením pána Kellera, ktorý úspešne ukončili „venčekom“.

-  uskutočnil sa stolnotenisový turnaj žiakov 5.-9. ročníka: víťazom I. kategórie sa stal Ladislav Benyak ( 6.roč. ), víťazom II. kategórie sa stal Ivan Lukáč ( 8.roč. ), celkovým víťazom bol Ivan Lukáč.

Február:

-  ako každoročne bol usporiadaný Ples rodičov a učiteľov s bohatou tombolou.

-  OÚ Semerovo v MKS zorganizoval pre žiakov tradičný maškarný ples.

Marec:

-  žiaci a učitelia si pripomenuli Mesiac knihy výstavkou kníh umiestnenou na chodbe školy.

-  prebehlo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Rozprávkové vretienko ( 1.-9.roč. ). Víťazkou I. kategórie sa stala žiačka V. Skačanová ( 2.roč. ), víťazkou II. kategórie – L. Jagerčíková ( 8.roč. ).

-  uskutočnilo sa školské kolo Slávik Slovenska ( 1.-9.roč. ). Do okresného kola postúpili žiačky D. Kečkéšová ( 1.roč. ), V. Haládiková ( 6.roč. ).

-  v MKS si žiaci vypočuli nestarnúce pesničky K. Gotta v podaní známeho imitátora.

-  Deň učiteľov – pedagogickí i nepedagogickí pracovníci oslávili svoj sviatok príjemným kultúrnym podujatím, na ktorom vystúpila populárna speváčka L. Volejníčková. Toto podujatie zabezpečilo vedenie školy v spolupráci s OÚ v Semerove.

Apríl:

-  v deviatom ročníku prebehlo testovanie žiakov, ktorí si podali prihlášky na gymnáziá, tzv. Monitor 9 ( L. Hanáková, Ľ. Havlíková, D. Martinček ). Žiaci boli testovaní z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra. Výsledky testov boli nadmieru uspokojivé.

Máj:

-  účasť žiakov 4. ročníka na celoslovenskom vyhodnotení projektu Cesta a ja v Bratislave.

-  účasť na slávnostnom vyhodnotení celoštátneho projektu Živá príroda, ktorý spoluorganizovala na pôde UMB v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia a britská organizácia Field Studies Council. Do práce na projekte sa zapojili žiaci 1., 4., 7., 9. ročníka pod vedením PaedDr. M. Velčickej, Mgr. M. Kiripolskej, p. uč. V. Polákovej, p. uč. L. Dzurejovej. Do práce na projekte boli zapojení aj rodičia. Slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania finančných odmien sa okrem žiakov a pedagogických pracovníkov zúčastnili aj: riaditeľka školy PaedDr. V. Hrabovská, zástupkyňa školy Mgr. Z. Vindišová, starosta obce I. Hrabovský a Mgr. R. Kiripolský, ktorý pôsobil ako prekladateľ.

-  uskutočnil sa triedny výlet žiakov 7.,8. ročníka – Jedľové Kostoľany

Jún:

 - 1.6. – MDD – žiaci školy mali pripravený bohatý športový a kultúrny program, množstvo súťaží a najmä bohatú nádielku sladkostí ( ZRŠ, OÚ, sponzori ).

-  uskutočnil sa jednodňový výlet žiakov 4., 6. ročníka do Bratislavy.

-  prebehol zber papiera ( vyhodnotenie tradične v septembri ).

-  13.6. – k blížiacemu sa záveru školského roka patrí júnová akadémia venovaná Dňu matiek. Tohtoročná akadémia nepozabudla ani na Deň otcov. Pozvanie prijala PaedDr. Z. Farkašová.

-  riaditeľka školy PaedDr. V. Hrabovská sa vo svojom slávnostnom koncoročnom príhovore rozlúčila s Mgr. Jozefom Dráfym, poďakovala sa mu za dlhoročnú prácu a zaželala príjemne strávené chvíle v dôchodku.

-  25.6. sa žiaci deviateho ročníka slávnostne rozlúčili so Základnou školou v Semerove, s pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi, žiakmi ostatných ročníkov.

   V školskom roku 2002/2003 navštevovalo deviaty ročník 18 žiakov:

Lenka Hanáková, Ľubica Havlíková, Ľubica Bóriková, Lenka Šáteková, Mária Rozembergová, Jozef Zelovič, Martina Maczkóová, Ľubica Nagyová, Žaneta Gáborová, Michal Mirga, Milan Bednárik, Štefan Vetter, Tomáš Mellen, Mário Bartko, Marek Tóth, Tomáš Árva, Dalibor Martinček, Jaroslav Dudáš, triedna učiteľka Lýdia Dzurejová.

 

Školský rok 2003/2004

 

Z príhovoru riaditeľky školy na záver školského roku vyberáme:

Vážení  starostovia obce Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy a združenia rodičov, pedagogickí pracovníci, milí žiaci a rodičia!

            Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2003 / 2004. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE!

Dnes zazvoní školský zvonček pre žiakov a pedagógov poslednýkrát v tomto školskom roku, aby nám oznámil, že pre žiakov začínajú vytúžené prázdniny a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zaslúžené dovolenky. Jedno múdre príslovie hovorí:

,,Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu.“

Teda my sa dnes pozrieme na tú prácu, ktorú sme previedli v školskom roku 2003/2004.

             Na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v priebehu 10 mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 164 žiakov.

                  V 1 .-4.ročníku - 70 žiakov          5. - 9.roč.  -  94 žiakov

 Aký bol prospech ?

 • 1.ročník    13 ž.    všetci prospeli                

 • 2.ročník    19 ž.    všetci prospeli, z toho 8 so samými jednotkami

 • 3.ročník    16 ž.    všetci prospeli, z toho 4 samé jednotky

 • 4.ročník    22ž.     všetci prospeli, z toho 8 samé jednotky

 • 5.ročník    17 ž.    všetci prospeli, z toho 4 samé jednotky

 • 6.ročník    17 ž.    všetci prospeli, z toho 2 samé jednotky

 • 7.ročník    21 ž.    všetci prospeli, z toho 6 samé jednotky

 • 8.ročník    17 ž.    všetci prospeli, z toho 4 samé jednotky

 • 9.ročník    22 ž.    všetci prospeli, samé jednotky 3 žiaci                 

Z rozuhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnotí  najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce a oceňujú sa aj najlepší žiaci jednotlivých tried, ktoré každoročne sponzoruje Dr. Helena Kontrová.

             Za celý školský rok sme spolu vymeškali 13 866 hodín, z toho bolo 108  neospravedlnených.

             1. r.      719                    2. r.  1863                           3.r.  1594      

             4. r.   1 190                    5 r.     987                           6.r.   1724 

             7.roč.  1847                   8.r. 1685                              9.r.  2257     108  neospr.

            Najlepšiu dochádzku mali žiaci 1 a 5 ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 3 . a 9. ročníka.

             Správanie ?

            Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku. Za porušovanie školského poriadku a záškoláctvo bola 2 žiakom našej školy udelená znížená známka zo správania na 3. stupeň. Riaditeľské napomenutie, ktoré sa v tomto šk. roku použilo, bol len varovný prst a na vysvedčeniach sa neobjavuje.

Vyskytli sa  prípady  porušovania školského poriadku, predovšetkým cez prestávky, počas vyučovania ( behaním z triedy do triedy, používaním neslušných výrazov, ničením šk. majetku, potulovaním sa v obci vo večerných a nočných hodinách, fajčenie pod.)

Pochváliť za správanie môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

To príjemnejšie:

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Tí, ktorí sa zúčastnili okresných budú odmenení z prostriedkov združenia rodičov a sponzorov, tí ktorí boli úspešní na celoštátnych súťažiach budú odmenení spoločne obcami Čechy a Semerovo.

            Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na dve úspešné školské akadémie- vianočnú a júnovú v znamení zjednocujúcej sa európy, či účinkovanie na fašiangových slávnostiach, natáčanie programu STV, maškarný ples a iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

            Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch. Zvlášť ďakujem za prácu pri riešení projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola - oblasť šport a Infovek, a v neposlednej miere pani učiteľke Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov.  Školský areál je otvorený každý deň do 19,oo hodiny a to platí aj cez prázdniny, internetová učebňa bude tiež prístupnená, termíny budú zverejnené na videotexte obce.

Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvorili spoločný školský obvod základnej školy, ktorému štát platí cestovné žiakom z Čiechy , využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem bývalým členom Rady školy za náročnú prácu. Novozvolenej Rade školy, za podporu a jednohlasnú moju podporu pri výberovom konaní na funkciu riaditeľky školy na ďalšie obdobie. Poďakovanie patrí aj celému Združeniu rodičov za pomoc pri 2. európskom dni rodičov a škôl, rodičovaskú zábavu, deň detí, mikuláša , ďalej sponzorom - Agrodružstvu Semerovo, pani Kataríne Hatalovej, Dr. Helene Kontrovej, majiteľovi stavebnej firmy OBNOVA Jaroslavovi Košánovi, Eve Šimovej, Karolovi Hatalovi, OO HZDS,  všetkým našim semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom, krajskému školskému úradu a Štátnej školskej inšpekcii, bez pomoci ktorých by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

Vďaka ich pochopeniu sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce.

Ďakujem Vám všetkým .

 Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.

Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia začiatkom septembra.

Žiakom 9 ročníka, ktorí odchádzajú  prajem, aby úspešne vykročili do života. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my samy.

Má však jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať iba raz.

Prajem vám v mene svojom a v mene všetkých učiteľov, aby ste ju napísali pekne, úhľadne a  zreteľne. Tiež vám želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a odvahy.

Vašim rodičom, starým rodičom, učiteľom a spolužiakom  vyslovte jednoduché a prosté slovo - Ďakujeme !

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy :

najlepší žiaci jednotlivých tried, prosím pani JUDr. Kontrovú sponzorku, týchto ocenení aby asistovala pri odovzdávaní cien.

Riaditeľstvo Základnej  školy, Združenie rodičov, Rada školy pri ZŠ v  S e m e r o v e

blahoželajú a udeľujú  CENY  PRE  NAJLEPŠÍCH  ŽIAKOV  ŠKOLY

v  školskom  roku  2003/2004

1. ročník Blanke ŽÁČIKOVEJ,                     2. ročník Viktórii TANKOVEJ

3. ročník Veronike BABINECOVEJ,           4. ročník Dávidovi GARAIOVI

5. ročník Matejovi FILIPOVI,                      6. ročník Oľge GUBRICOVEJ

7. ročník Elene SENGEVEINOVEJ ,          8. ročník Lukášovi ŽÁČIKOVI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Semerovo udelil na návrh pedagogickej rady

CenU starostu obce pre najúspešnejších žiakov školy v šk. roku 2003/2004 bola udelená žiakom  9. ročníka

Marošovi BAJLOVI, Lucii JAGERČÍKOVEJ, Mariánovi KEČKÉŠOVI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhodnotenie najlepších žiakov školy a tých, ktorí boli úspešní v súťažiach na celoslovenských  kolách ocenia spoločne starostovia našich obcí Čechy a Semerovo :

Obec ČECHY a Obec SEMEROVO ďakujú vedeniu, pedagógom a žiakom  Základnej školy Semerovo za úspešnú reprezentáciu obcí v školskom roku 2003/2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   I.  miesto  na  celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže ,, RADOSŤ  V  RODINE "    Viktórii TANKOVEJ  z II. ročníka pod vedením pani uč. Dagmary Čerhákovej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   I. miesto na  celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže  ,, Súťažíme  s  hviezdičkou  ORION"   Žiakom   II.  ročníka  I. Bujdákovej, D. Ďuráčovi, G. Filipovi, M. Filipovi,  M. Gubricovi, T. Gulisovi, K. Jakabovej, D. Kečkéšovej, M. Kozákovej, D. Maczkóovi, M. Matulovi,  M. NagyOVI, N. Rakušanovej, B. Richterovej, L. Skočkovi,   L. Szolnokimu, V. TAnkovej, B. Zavadzanovej, J. Gažíkovej  pod vedením pani  uč. Dagmary Čerhákovej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   III.  miesto   na  celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže ,, Vidíš,  akí  sme  šikovní "    Milošovi    BARTOŠOVI  z III. ročníka  pod vedením pani uč. Mgr. Miroslavy KIRIPOLSKEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   III.  miesto   na  celoslovenskom  vyhodnotení  súťaže ,, Mama, otec, chcem žiť v Európe" žiakom V. a  VII.  ročníka A. Baloghovej, H. Baloghovej, M. Bartošovi, M. Filipovi, R. Grofičovi, M. Kasákovi, V. Kiripolskému, M. Kurucovi, L. Lénárdovej, L. Macekovej, M. Mártonovej, R. Naďovi, T. RIgóovi, P. Skočkovej, A. VadkeRTimu, Z. Zemanovičovej, S. Oravcovej, A. KIripolskému pod vedením  pani uč.

Mgr. Miroslavy Kiripolskej a pána uč. Mgr. Richarda Kiripolského  

sa do súťaže zapojili žiaci ešte IV. a VI. ročníka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za   Čestné  uZNANIA   na  celoslovenských  vyhodnoteniach   súťaží :  ,, Hviezdy matematického neba - MAKS"  Dávidovi  GARAIOVI        Martinovi  ORBISOVI  zo  IV. ročníka  pod vedením pani uč. Mgr. Zdenky VINDIŠOVEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ,, Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu"  Marošovi     BAJLOVI z  IX. ročníka  pod vedením pani uč. Mgr. Kláry VRBOVEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,, RADOSŤ V RODINE "   Marekovi   FilipOVI,  Diane  KečkéšovEJ,  

Kataríne   JAGERČÍKOVEJ z  II.  a  IV.  ročníka pod vedením   pani uč. Dagmary Čerhákovej  a  pani uč. Mgr. Daniely Mrázovej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

za medailové umiestnenia a úspechy v tanečnom športe na súťažiach v Rakúsku, na Slovensku,  postup na majstrovstvá Európy v skupinovej zostave MariÁNOVI  KEČKÉŠOVI + Lucii  JAGERČÍKOVEJ z  IX.  ročníka   pod  vedením  trénerov manželov  KELLEROVCOV  z  tanečného  štúdia  KELLER

Školský rok 2004/2005 

 

Zahájenie

Z príhovoru riaditeľky školy na zahájení školského roka vyberáme:

Vážení   hostia,  rodičia, pedagogickí  pracovníci, milí  žiaci  !

September nás opäť priviedol do školských priestorov. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace v ktorých ste naštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.

Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2004/2005 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.

Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.

Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvákrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

 Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky.  Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.  

 Stretávame  sa  v období, v ktorom  si  celý  slovenský   národ   pripomenul  60.  výročie SNP   a  12. výročie  prijatia    ústavy  slovenskej  republiky, ale teší sa aj z úspechov našich športovcov na Olympijskych hrách v Aténach.

Sú  to  významné  udalosti Slovenských  dejín. 

Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca spočítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 3. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Mám na úvod aj  dve  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských projektov : Infovek - Otvorená škola - sme na 29 mieste z 260 vybraných škôl s priznaným finančným príspevkom, v projekte Otvorená škola šport sme získali dotáciou 50.000,- Sk a v projekte MŠ SR Enviroprojekt sme obdržali grand vo výške 44.000,- Sk. Je to dobrá správa pre všetkých priateľov, prívržencov, sponzorov školy a hlavne pre našich žiakov na zlepšenie vybavenosti školy. 

Zhodnotili sme školskú jedáleň z príspevku MŠ SR a sponzorským prispením firmy Obnova pána Jaroslava Košána.

Z pedagogicko-organizačných  pokynov  ministerstva  školstva  SR  pre  tento  školský rok  vyplýva:

chrániť  najvzácnejšiu  hodnotu  slovenského  národa   -  SJ – a podporovať  suverenitu   Slovenskej  republiky.

            Zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, rasizmu v súľade s chartou základných ľudských práv a slobôd.

Na I. stupni ZŠ začínajúc l. ročníkom v tomto školskom roku na základe záujmu zákonných zástupcov budeme vyučovať ako povinne voliteľný predmet etickú výchovu v alternácii s náboženskou výchovou . Reforma financovania regionálneho školstva postupuje od 1. 9. 2004 do svojej ďalšej etapy. Prvýkrát sa na Slovensku  začínajú na financovanie mimoškolského záujmového vzdelávania zo štátnych prostriedkov používať vzdelávacie poukazy. Cieľom zavedenia vzdelávacích poukazov je, aby sa rodičia - žiaci stali skutočne tými, ktorí priamo rozhodujú o použití štátnych finančných prostriedkoch. Teda správne sa rozhodnite, vyberte si z našej ponuky záujmový krúžok, ktorý chcete v tomto školskom roku navštevovať. Bližšie informácie budú podané prostredníctvom letákov, triednych učiteľov a na rodičovskom združení.

Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v piatok , 3. septembra , kedy každý žiak obdrží svoje učebnice.

V školskom roku 2004/2005 vás bude vyučovať:

 • I. ročník   : Mgr. Miroslava Kiripolská

 • II. ročník    :   PaedDr. Mária Velčická

 • III. ročník   :  Dagmar Čerháková

 • IV. ročník   : Mgr. Ingeborg Reháková

 • V. ročník  :  Mgr. Klára Vrbová

 • VI. ročník   :   Mgr. Richard Kiripolský

 • VII. ročník    :  Lýdia Dzurejová

 • VIII. ročník   : Ing. Mária Baloghová

 • IX. ročník   :   Viktória Poláková

 • náboženskú  výchovu   Vdp. PaedDr. Mgr. Stanislav Šipoš, farár, školský dekan

 • bez triednictva zostáva  Mgr. Dušan Lukáč

 • výchovný poradca školy  : Mgr. Ingeborg Reháková

 • ŠKD – Štefánia Ujváriová ,

 • zástupkyňou riaditeľky školy bola opäť zvolená : Mgr. Zdena Vindišová

Pomáhať nám budú učtovníčka Ľudmila Čelková, PAM Darina Drugová, školník Milan Jamečný,  pomocné pracovníčky Helena Balážová, Katarína Havlíková, pracovníčky ŠJ Ing. Marta Balážová, vedúca a kuchárky Gabriela Baloghová a Katarína Miková.

Žaci, robíme všetko preto, aby ste nepocítili nedostatok finnancií v školstve, no niektorí z vás nám pri tom akosi nechcú pomôcť. Nespratníci ničia školský nábytok, pomôcky, či zeleň v okolí školy . I cez tieto prázdniny sme opäť s pomocou obecného úradu, pána Košána a prostriedkov MŠ SR urobili menšie úpravy a opravy. Stálo to dosť peňazí, mohli ste za to mať nejakú novú učebnú pomôcku, no nedá sa. Obraciam sa teda na všetkých slušných žiakov školy, ktorých je väčšina, netolerujte vandalov, nedajte si ničiť našu školu. Každú úmyselne spôsobenú škodu dáme žiakovi nahradiť . Škola je tu pre vás, nie pre učiteľov. A teraz , keď je zriaďovateľom školy obec, nechceme predsa, aby sa plytvalo financiami obce.

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz. Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Zduženiu rodičov, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Smerova a  Čiech - popriať dobré zdravie a veľa chuti do učenia.

Veď poznáte príslovie - s chuťou do toho, polovica hotovo.

Nech je pre vás i nás školský rok 2004/2005 úspešný .

Záver školského roku 2004/2005

Vážení starostovia obce Čechy a Semerovo, vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia, pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !

 Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka 2004 / 2005. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE !

Dnes zazvoní školský zvonček pre žiakov a pedagógov poslednýkrát v tomto školskom roku, aby nám oznámil, že pre žiakov začínajú vytúžené prázdniny a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zaslúžené dovolenky. Jedno múdre príslovie hovorí:

Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu".

Teda my sa dnes pozrieme na tú prácu, ktorú sme previedli v školskom roku 2004/2005.

             Na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v priebehu 10 mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 169 žiakov.

                  V 1 . až 4.ročníku - 71 žiakov          5. až 9.roč.  -  98 žiakov

 Aký bol prospech ?

            1. roč.    26 ž.       prospelo  24,  neprospeli  2 žiaci                

            2.            13 ž.      všetci prospeli,  z toho 9 so samými jednotkami

            3.            18ž.       všetci prospeli,  z toho 9 samé jednotky

            4.            14ž.       všetci prospeli,  z toho 3 samé jednotky

            5.            20 ž.      19 prospelo, z toho 7 samé jednotky, 1 ž. neprospel,

            6.            20 ž.      všetci prospeli, z toho 2 samé jednotky

            7.            17 ž.      16 prospelo, z toho 3 samé jednotky, 1 ž. neprospel,

            8.            22 ž.      všetci prospeli, z toho 6 samé jednotky   

            9.            19 ž.      všetci prospeli, samé jednotky 4 žiaci                 

 Z rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnotí  najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce a oceňujú sa aj najlepší žiaci jednotlivých tried, ktoré  sponzoruje tento rok  Ing. Peter BALOGH.

             Za celý školský rok ste spolu vymeškali 11 249 hodín, z toho bolo 5  neospravedlnených.

             1. r.    727                 2   r.   423               3.r.  1147      

             4. r.   1 727               5 r.    1366              6.r.   1423 

             7.r.    1316                8.r.   1886  /1n.       9.r.   1232      4.  neospr.

             Najlepšiu dochádzku mali žiaci 1. a 5. ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 4. a 8. ročníka.

             Správanie ?

            Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku.    Napriek tomu, že znížená známka zo správania nebola udelená, nemôžeme pochváliť správanie približne tretiny žiakov. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových dverí, odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné .             

Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 19 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa  a napomenutie za nevhodné správanie 5 žiakov .

To príjemnejšie :

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Tí, ktorí sa zúčastnili okresných budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na celoštátnych súťažiach budú odmenení spoločne obcami Čechy a Semerovo.

            Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na dve úspešné školské akadémie- vianočnú a júnovú, ktorá sa niesla v znamení 795 výročia prvej písomnej zmienky o obci, či účinkovanie na fašiangových slávnostiach, maškarný ples a iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

            Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu, vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch.

Zvlášť ďakujem kolegom za vzornú reprezentáciu na medzinárodnej výstave Fórum padagogiky v Bratislave, kde náš stánok zožal veľký úspech, čo potvrdzuje poďakovanie ministra školstva SR a prezidenta Fóra padagogiky, ktoré bolo udeleného škole ale aj obci Semerovo,

- naša expozícia na III. veľtrhu environmentálnych programov v Modre, bola hodnotená ako najlepšia,

- v rámci medzinárodného projektu COMENIUS, bola naša škola predstavená v Írsku s plánom nadviazať medzinárodnú spoluprácu školy so školami v Írsku - Severnom Írsku  -Španielsku a Poľsku,

- škola získala medzinárodný certifikár Mikrosoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počitačovej gramotnosti, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek. V tomto kalendárnom roku preškolíme približne 100 pedagógov z okresu Nové Zámky. Ďakujem pani učiteľke Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov. Tiež ďakujem pánovi učiteľovi Lukáčovi a Kiripolskému za prácu so žiakmi a verejnosťou v počítačovej učebni.

 Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola - oblasť šport a Infovek ktoré získali grant vo výške 150.000 SK, enviroprojekt s grantom 45.000 Sk.

Ďakujem rodičom našich detí, že každý žiak využíval vzdelávací poukaz na našej škole, učiteľom za svedomité plnenie podmienok vzdelávacích poukazov a vám milí žiaci, že ste ich so záujmom využívali.

Školský areál je otvorený každý deň do 19,oo hodiny a to platí aj cez prázdniny, internetová učebňa bude tiež sprístupnená, termíny budú zverejnené na videotexte obce.

Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecnému zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy.

Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem členom Rady školy za náročnú prácu a podporu.

Ďakujem celému Rodičovskému združeniu za pomoc pri 3. európskom dni rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, mikuláša,  ďalej sponzorom : Jaroslavovi Košánovi, majiteľovi stavebnej firmy OBNOVA, Agrospolu Semerovo, firme Léve Trans Milady Čerešovej, Hydine Cífer stredisku Semerovo, pani Kataríne Hatalovej, Ing. Petrovi Baloghovi, Dr. Helene Kontrovej, všetkým semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom, krajskému školskému úradu . Poďakovanie patrí všetkým menovaným ale aj nemenovaným za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

            Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka iniciatíve, mali naši žiaci, pedagógovia a občania historickú príležitosť potešiť sa so vzácnych návštev olympionikov, zlatej Elene Kaliskej a bronzovému komárňanskému štvorkajaku reprezentovanú Riochardom Rizdorferom a Erikom Vlčekom.

Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce.

Ďakujem Vám všetkým.

Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.

Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia v pondelok 5. septembra 2005 na zahájení školského roka 2005/2006.

Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú  prajem, aby úspešne vykročili do života. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my samy.

Má však jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať iba raz.

Prajem vám v mene svojom a v mene všetkých učiteľov, aby ste ju napísali pekne, úhľadne a  zreteľne. Tiež vám želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a odvahy.

Vašim rodičom, starým rodičom, učiteľom a spolužiakom  vyslovte jednoduché a prosté slovo - Ďakujeme !

Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy :

 Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov : prosím pána Ing. Balogha - sponzorka týchto ocenení aby odovzdal ceny :

 Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov :

                                    1.roč.- Damián Pilný

                                    2.roč.-Blanka Žáčiková

                                    3.roč.-Viktória Tanková

                                    4.roč.-Veronika Skačanová

                                    5.roč.-Katarína Jagerčíková

                                    6.roč.- Andrea Baloghová

                                    7.roč.- Simona Gulišová

                                    8.roč.- Martin Bajla

                                    9.roč.-Sulamit Pekaríková

                Vyhodnotenie žiakov školy, ktorí boli úspešní v okresných súťažiach  prosím predsedníčku Rady školy a Rodičovského združenia a pani zástupkyňu:

 Súťaže :

              1/Mladí   zdravotníci:  Natália Hatalová ,Natália Mokrášová ,Kristína Šáteková ,Zuzana Rakušanová , Nikoleta Gašparíková , Blanka Žáčiková

              2/Atletika: Lukáš Žáčik , Matej Bajla , Richard Kuki , Tomáš Grofič , Martin Bajla , Maroš Naď , Roman Balogh, Jana Mellenová , Sulamit Pekaríková , Mária Skačanová , Romana Miháliková , Elena Sengeveinová , Gertrúda Hatalová , Oľga Gubricová , Simona Molnárová                           

               3/ Pytagoriáda : Tomáš Guliš , Veronika Skačanová

              4/ Vybíjaná - ml. žiaci : Veronika Babinecová , Veronika Skačanová , Dominika Mártonová , Nikoleta Lobodášová , Viktória Tanková , Peter Baláž , Lukáš Norovský , Dalibor Kubinec , Lukáš Korytiak , Marek Gubrica , Mário Nagy , Lukáš Szolnoki , Dávid Maczkó

              5/ Vybíjaná - st. žiačky : Henrieta Baloghová , Andrea Baloghová , Petra Lenardová , Pavlína Skočková , Skarlet Šuláková , Noemi Pekaríková , Katarína Jagerčíková , Silvia Cifrová , Veronika Babinecová , Veronika Skačanová , Zuzana Zemanovičová

               6/ Hviezdoslavov Kubín :  Natália Hatalová

               7/ MO :  Martin Bajla

               8/ Geograf. olympiáda - Andrej Kiripolský             

               9/ Futbalisti žiackeho mužstva ČECHY - SEMEROVO:

              Vyhodnotenie najlepších žiakov školy  a tých, ktorí boli úspešní v súťažiach na celoslovenskej úrovni ocenia spoločne starostovia našich obcí Čechy a Semerovo :

 Cena starostu obce pre najlepšieho žiaka školy  v školskom roku 2004 / 2005:

Sulamit Pekaríková, žiačka 9. ročníka

 

Za mimoriadny úspech na medzinárodnej výstave ,, Fórum pedagogiky 2004 “

vedeniu   a   pedagógom  školy 

PaedDr. Vlaste Hrabovskej, Mgr. Zdenke Vindišovej, Ing. Márii Baloghovej, Viktórii Bednárikovej,

Dagmare Čerhákovej, Lýdii Dzurejovej, Mgr. Miroslave Kiripolskej,  Mgr. Richardovi Kiripolskému

 

 Za úspech na veľtrhu ,, Environmentálnych výučbových programov 2004 “

pedagógom    školy  Mgr. Miroslave Kiripolskej a  Mgr. Richardovi Kiripolskému

 

 Za reprezentáciu školy v Írsku ,,  SOCRATES – Creative Classrooms  2004 “

pedagógovi    školy   Mgr. Richardovi  Kiripolskému

 

 Za zaradenie školy do siete  ,, Microsoft IT Academy  a ŠCI “

pedagógom    školy   Ing. Márii Baloghovej Mgr. Dušanovi  Lukáčovi

 

 Za   I. miesto  na  celoslovenskej  súťaži  ,, BÁSEŇ 2004 "

Sulamit Pekaríkovej

 

 Za   čestné  uznanie   na   celoslovenskej  súťaži ,, BÁSEŇ 2004 "

Elene Sengeveinovej a Romanovi Baloghovi

pod vedením uč. Mgr. Kláry Vrbovej

 

Za   účasť  na  celoslovenskej  súťaži ,, EURÓPA V ŠKOLE "

Diane Kečkéšovej, Samuelovi Gašparíkovi, Kataríne Jagerčíkovej,

Andrejovi Kiripolskému, Monike Bagalovej

pod vedením uč. Dagmary Čerhákovej a uč. Mgr. Kláry Vrbovej

 

Za účasť na Majstrovstvách SR v spoločenských choreografiách

Alexandre Jakabovej

pod  vedením  trénerov   s  TK  KELLER

 

Školský rok 2005/2006

Zahájenie školského roku

Vážení   hostia,  rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí  žiaci  !

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus - pravidelne sa v ňom striedajú dni vyučovania a prázdnin. Prázdniny uplynuli a viem , že by sme ich všetci chceli mať ešte trochu dlhšie. Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni, ale určite, aj keď to málokto priznáva, sa väčšina z vás už na nový školský rok teší. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace v ktorých ste navštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.

Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho - dar. Dar, ktorý Vám každoročne pripravujú Vaši pedagógovia. Je to predovšetkým vzdelávanie. Už dávno múdri ľudia povedali, že múdrosť je a zostane najsilnejšou zbraňou v zápase o trvalé hodnoty . S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti. Vitajte teda všetci v škole .

Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2005/2006 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Skoro všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.

Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.

Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvýkrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

 Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor. Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.  

Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 3. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Mám na úvod aj  štyri zaujímavé  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských projektov:

Infovek - Otvorená škola s priznaným finančným príspevkom 100. 000 Sk,  v projekte Otvorená škola šport sme získali dotáciou 52.000,- Sk, v projekte Zdravá škola 50.000 Sk. Je to dobrá správa pre všetkých priateľov, prívržencov, sponzorov školy a hlavne pre našich žiakov na zlepšenie vybavenosti školy. 

Za najvýznamnejší je medzinárodný úspech so schváleným projektom SOCRATES/ COMENIUS 1 - partnerstvo škôl na medzinárodnej úrovni s dotáciou 4900 Euro.

Koordinujúcou inštitúciou je:  St. Patrik Primary School - Gortin, Spojené Kráľovstvo - Severné Írsko

Partnerskými školami sú:

Základná škola Semerovo, SR,

Scoil na Croise Naofa, Kilmacthomas, Írsko 

CP Nuestra Senora de la Antigua, Cebolla, Španielsko                       

Szkola Podstanova 3, Nisko, Poľsko.

Využívam túto slávnostnú chvíľu, aby som poďakovala  p.uč. Baloghovej za úspešný projekt Otvorená škola Infovek, manželom Kiripolským za ďalší úspešný projekt Otvorenej školy - Šport  a za medzinárodný projekt  Socrates p. uč. Kiripolskému.

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov , ktorí majú problémy so svojim správaním.

A som smutná z toho, ako asi hodnotí semerovská verejnosť, obyčajní ľudia našu školu, hlavne tí, ktorí chodia denne v jej blízkosti a cez prestávky počujú okrem smiechu nespratný rev, vulgárne nadávky, vidia odpadky pod oknami tried a podobne. Skúste sa zamyslieť a nájsť správne riešenie na uvedené problémy. Každý hodnotí školu zo svojho pohľadu .

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.

Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.

Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Maikrosoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy.  Preto aj dnes na vás apelujem, neničte naše dobré meno, ale ochraňujte všetko to, čo v škole máme .

Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v utorok  6. septembra.

V školskom roku 2005/2006 vás bude vyučovať 9 pedagogických  pracovníkov, pani zástupkyňa, pán farár a vychovávateľka ŠKD a ja.

Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie. Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 4. európsky deň rodičov a škôl. Je pred nami 10 mesiacov  školského roku 2005/2006. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie. Zaželajme si spoločne, aby sme  v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.

Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

Učiteľ národov J.A.Komenský vyslovil hlbokú myšlienku:
"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať."


Nech je táto myšlienka mottom pre tento školský rok.

Ukončenie školského roku

Vážení  starostovia obce Čechy a Semerovo,

vzácni hostia, členovia Rady školy, rodičovského združenia,

pedagogickí pracovníci, rodičia, milí žiaci !

 

         Dovoľte mi, aby som Vás ešte raz srdečne privítala na slávnostnom ukončení šk. roka           2005 / 2006. Brány školy sa  zatvoria a my sa na dva mesiace rozlúčime. Rozlúčky bývajú obyčajne smutné, tá, ktorá je dnes, je výnimkou, pretože vidím vo vašich očiach iskričky radosti  a akoby som počula i to slovo -  KONEČNE !

Dnes zazvoní školský zvonček pre žiakov a pedagógov poslednýkrát v tomto školskom roku, aby nám oznámil, že pre žiakov začínajú vytúžené prázdniny a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov zaslúžené dovolenky. Jedno múdre príslovie hovorí:                            Deň , keď sa niečomu naučíš , už nie je premárnený .

Teda my sa dnes pozrieme, čo sa nám podarilo dosiahnuť v školskom roku 2005/2006 , v priebehu  10. mesiacov v oblasti prospechu, správania, dochádzky a predovšetkým, aby sme mohli odmeniť najúspešnejších žiakov našej školy, vyjadriť úprimnú radosť nad dosiahnutými úspechmi .

V školskom roku, ktorý končíme, navštevovalo deväť tried spolu 168 žiakov.

                  V 1 . až 4.ročníku - 76 žiakov          5. až 9.roč.  -  92 žiakov

 Aký bol prospech ?

         1. roč.    21 ž.       prospelo  20,  neprospel  1 žiak                

         2.            23 ž.      všetci prospeli,  z toho 13 so samými jednotkami

         3.            14ž.       prospelo 13,  z toho 6 samé jednotky

         4.            18ž.       všetci prospeli,  z toho 7 samé jednotky

         5.            13 ž.      všetci prospeli, z toho 3 samé jednotky

         6.            21 ž.      všetci prospeli, z toho 6 samé jednotky

         7.            21 ž.      19 prospelo, z toho 2 samé jednotky,

                                                           2 ž. neprospeli,

         8.            17 ž.      16 prospelo, z toho 2 samé jednotky,1ž.neprospel

         9.            20 ž.      všetci prospeli, samé jednotky 6 žiakov                  

 Z rozhodnutia pedagogického zboru a so súhlasom starostu obce sa  každoročne vyhodnotí  najúspešnejší žiak školy s udelením ceny starostu obce a oceňujú sa aj najlepší žiaci jednotlivých tried, ktorých  sponzoruje tento rok  Dr. Helena Kontrová / 2000.-SK , Ing. Peter BALOGH - 1000.-SK , Imrich Hrabovský, - 1000.-SK.

 

         Za celý školský rok ste spolu vymeškali 22 096 hodín, z toho bolo 258  neospravedlnených.

             1. r.    1744                       2.   r.   824                      3.r.  1274      

             4. r.    1880                       5 .r.    1790 /16               6.r.    2337

             7.r.     2182 /120                8 .r.    964                      9.r.  3101/122

         Najlepšiu dochádzku mali žiaci 13 a 8. ročníka, najviac hodín vymeškali žiaci 4. a 9. ročníka.

          Správanie ?

         Pochvala patrí tým žiakom, ktorí sa správali v rámci šk. poriadku.    Napriek tomu, že znížená známka zo správania bola udelená iba jedna, nemôžeme pochváliť správanie približne tretiny žiakov. Vyskytli sa prípady porušovania školského poriadku, najmä počas prestávok, tiež počas vyučovania a hlavne po skončení vyučovania / behanie z triedy do triedy, ničenie školského majetku - nových soc. zariadení, odvrávanie, používanie nevhodných slov, potulovanie sa po obci vo večerných hodinách, návšteva pohostinských zariadení ,diskoték a iné .             

Pochváliť za správanie snáď môžem približne polovicu žiakov a to je málo.

Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 41 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa  a napomenutie za nevhodné správanie 6 žiakov .

To príjemnejšie :

V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Tí, ktorí boli účastníci okresných súťaží budú odmenení z prostriedkov rodičovského združenia, tí ktorí boli úspešní na medzinárodných, celoštátnych, krajských a v okresných súťažiach budú odmenení spoločne obcami  Čechy a Semerovo.

          Využívam túto príležitosť, aby som poďakovala pedagógom za prípravu žiakov na  úspešnú vianočnú  akadémiu s medzinárodnou účasťou, či účinkovanie na iných spoločenských a kultúrnych podujatiach v rámci obce.

         Poďakovanie vedenia školy patrí Vašim učiteľom za náročnú a obetavú prácu ,vynaloženú v tomto šk. roku vo všetkých ročníkoch a vo všetkých vyučovacích predmetoch.

Zvlášť ďakujem kolegom za vzornú reprezentáciu na medzinárodnej výstave Fórum pedagogiky 2006 v Bratislave, kde náš stánok zožal veľký úspech.

- - v rámci medzinárodného projektu SOCRATES -COMENIUS1 sme navštívili partnerské školy v Poľsku a Španielsku,

- škola získala medzinárodný certifikát Microsoft IT Akademy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počítačovej gramotnosti, škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR celoštátneho projektu Infovek. V tomto kalendárnom roku sme preškolili približne 120 pedagógov z okresu Nové Zámky. Ďakujem pani učiteľke Baloghovej, ako vedúcej internetovej učebne, ktorá získava čim ďalej tým viac návštevníkov. Tiež ďakujem pánovi učiteľovi Lukáčovi  za prácu so žiakmi a verejnosťou v počítačovej učebni. Pánovi učiteľovi Kiripolskému za vedenie kolektívu pedagógov a vzornú reprezentáciu v zahraničí .

 Poďakovanie patrí za plnenie podmienok OTVORENEJ ŠKOLY a riešenie projektov Zdravá škola, regionálna výchova, Otvorená škola - oblasť šport s grantom 54 tis. sk a Infovek ktoré získali grant vo výške 2x 100.000 SK, Digitálni štúrovci - 2x 100000.-SK , Zrkadielko zdravia - 50 000 Sk.

Školský areál je otvorený každý deň do 19,oo hodiny a to platí aj cez prázdniny, internetová učebňa bude tiež sprístupnená, termíny budú zverejnené na videotexte obce.

Ďakujem za dobrú spoluprácu a pomoc predovšetkým Obecného zastupiteľstvu Semerovo a Čechy, ktoré vytvárajú podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy, štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, využívame možnosti Európskeho sociálneho fondu poskytovaním príspevku na stravu deťom, štipendiá a učebné pomôcky  z rodín v hmotnej núdzi.

Ďakujem členom Rady školy za náročnú prácu a podporu. Poďakovanie patrí všetkým za pomoc, bez ktorej by bol školský rok, ktorý dnes končíme oveľa ťažší.

Ďakujem celému Rodičovskému združeniu za pomoc pri 4. európskom dni rodičov a škôl, rodičovskú zábavu, deň detí, Mikuláša,  ďalej sponzorom : Jaroslavovi Košánovi, majiteľovi stavebnej firmy OBNOVA, Agrospolu Semerovo, firme Léwe Trans Milady Čerešovej, Hydine Cífer stredisku Semerovo, pani Kataríne Hatalovej, Ing. Petrovi Baloghovi, Dr. Helene Kontrovej, Jozefovi Otrubovi a všetkým semerovským a čahanským súkromným podnikateľom, rodičom a priaznivcom školy , ktorým záleží na zachovaní školy v našej obci .

Ďakujem Obci Semerovo, ktorá je našim zriaďovateľom a najväčším sponzorom. Vďaka jej iniciatíve, mali naši žiaci, pedagógovia a naši občania historickú príležitosť potešiť sa zo vzácnej návštevy priateľov z Poľska.

Vďaka všetkým sponzorom, ich pochopeniu a pomoci sme nerušene mohli vykonávať vých. vyučovaciu prácu, mimoškolskú činnosť a zapájať sa do  vedomostných, estetických, literárnych, športových súťaží a projektovej práce.

Ďakujem Vám všetkým.

 Milí žiaci. O pár minút si prevezmete vysvedčenia, rozbehnete sa domov niektorí šťastní, spokojní, iní menej.

 Prajem Vám pekné slnečné prázdniny a dovidenia 4. septembra 2006 na zahájení školského roka 2006/2007.

Žiakom 9. ročníka, ktorí odchádzajú  prajem, aby úspešne vykročili do života. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my samy.

Má však jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať iba raz.

Prajem vám v mene svojom a v mene všetkých učiteľov, aby ste ju napísali pekne, úhľadne a  zreteľne. Tiež vám želám veľa šťastia, zdravia, úspechov a odvahy.

Vašim rodičom, starým rodičom, učiteľom a spolužiakom  vyslovte jednoduché a prosté slovo - Ďakujeme !

 Posledným bodom slávnostnej časti ukončenia šk. roka je vyhodnotenie najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy :

 Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov : prosím páni Dr. Kontrovú , Ing. Balogha a pána Hrabovského - sponzorov týchto ocenení, aby odovzdali ceny :

  

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov

1.roč.- Sebastian Nagy

2.roč.-Veronika Kontrová

3.roč.-Blanka Žáčiková

4.roč.-Natália Rakušanová

5.roč.-Veronika Babinecová

6.roč.- Scarlett Šuláková

7.roč.- Andrea Baloghová

8.roč.- Simona Gulisová

9.roč.- Elena Sengeveinová

     

             Vyhodnotenie najlepších žiakov školy  a tých, ktorí boli úspešní v súťažiach na celoslovenskej úrovni ocenia spoločne starostovia našich obcí Čechy a Semerovo :

 

Za ocenenie v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ochraňuj matku zem v Poľsku

Veronika Kontrová

Za vystavenú prácu v medzinárodnej výtvarnej súťaži Ochraňuj matku zem v Poľsku  Andrea Baloghová

 

Za účasť v medzinárodnej literárnej súťaži Zlaté pero Vilencia 2006

Marek  Filip, Martina Kozáková,  Natália Rakušanová,

Tomáš Gulis  všetci zo 4. ročníka

Noema  Pekaríková zo 6. ročníka, Oľga Gubricová z 8. ročníka

 

Členke  tanečného súboru Keller  za III. miesto na Slovensku

a víťazstvo v Európskom pohári  v spoločenských choreografiách

Alexandra Jakabová

 

Za aktivitu celej 2 triedy v súťaži

Slniečkový magazín a Ochraňuj matku zem  2 ročník

 

Európa v škole /literárna časť/ okresná súťaž

-  3. miesto – Marek Filip – poézia

 

Matematická olympiáda 5. – 9. roč. okresné kolo /úspešní riešitelia/

Martin Bajla, Andrej Kiripolský  9. roč.

 

Chemická olympiáda /úspešná riešiteľka/

Elena  Sengeveinová 9. roč.

 

Hviezdoslavov Kubín /recitačná súťaž//  4. miesto v okrese

                              7. roč. Andrea Baloghová /  

 

Súťaž hliadok mladých zdravotníkov – 4. miesto v okrese

3. roč.   Natália Mokrášová, Kristína Šáteková, Nikola Gašparíková,

Ivan Ďurina, Blanka  Žáčiková

 

Vyhodnotenie žiakov školy, ktorí boli úspešní v okresných súťažiach  prosím predsedníčku Rady školy a Rodičovského združenia a pani zástupkyňu:

 

 Súťaže  ocenenia  ktoré zakúpilo  Združenie rodičov

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

     Okresnej  súťaže sa účastnili :

       Katarína Jagerčiková,  6 roč. , Dávid Garai 6. roč., Daniel Jančár 8. roč.

 

 

Európa v škole /literárna časť/ okresná súťaž

        zúčastnili sa :

         Michal Šišák 6. roč.,  Martina Kozáková 4. roč., Tomáš Gulis 4.roč.,               

          Natália Rakušanová 4 roč.

 

Šaliansky Maťko /recitačná súťaž povestí/

     Zúčastnili sa okresného kola :         3. roč. Natália Hatalová

                                                             4. roč. Diana Kečkéšová

                                                             7. roč. Andrea Baloghová

 

Hviezdoslavov Kubín /recitačná súťaž/

     Zúčastnili sa okresného kola:

                                                              3. roč. Zuzana Rakušanová

                                                              4. roč. Martina Kozákova                                       

Olympiáda v anglickom jazyku

      Zúčastnila sa okresného kola: – Simona Gulisová 8. roč.

 

Atletika – zúčastnili sme sa okresného kola

           Staršie žiačky :/ p. uč. Dzurejová/

           Oľga Gubricová, Simona Molnárová, Timea Kráľová,

           Andrea Baloghová,  Gertrúda Hatalová,  

           Zuzana Zemanovičová,    Elena Sengeveinová,   Mária Skačanová,

           Romana Miháliková

 

    Starší žiaci: /p. uč. Kiripolský/

            Maroš Naď, Miroslav Korytiak, Daniel Jančár, Roman Balogh,

            Ivan Bartoš, Martin Bajla, Andrej Kiripolský, Viktor Kiripolský, Dušan Žáčik

 

Geografická olympiáda – zúčastnili sme sa okresného kola

      6. roč.      Katarína Jagerčíková

      7. roč.      Henrieta Baloghová

      8. roč.      Simona Gulisová

      9. roč.      Elena Sengeveinová

 

Biblická olympiáda  - zúčastnili sme sa okresného kola

     /p. farár Šipoš/

     9 roč.Roman Balogh,Andrej Kiripolský,Elena Sengeveinová

 

Matematická olympiáda 5. – 9. roč. okresné kolo

      zúčastnili sa okresného kola

      5. roč.Veronika Skačanová,Peter Baláž,Veronika Babinecová

      6. roč.Martin Orbis

      7. roč. Henrieta Baloghová, Matej Filip, Andrea Baloghová

      8. roč.Simona Gulisová,Oľga Gubricová,

     

 Chemická olympiáda      zúčastnili sme sa okresného kola

       Martin Bajla, Andrej Kiripolský,

 

 Pytagoriáda – okresné kolo

      Zúčastnili sme sa

      5. roč.   Peter Baláž, Veronika Skačanová, Veronika Babinecová

      6. roč.   Martin Orbis, Katarína Jagerčíková, Denisa Tomaštíková

      7. roč.   Andrea Baloghová, Henrieta Baloghová, Matej Filip

      8. roč.   Simona Gulisová, Oľga Gubricová

 

 Pytagoriáda – roč. 1. – 4. – zúčastnili sme okresného kola

                            /p. uč. Vindišová/

       4. roč.     Tomáš Gulis.. Marek Filip

       3. roč.     Tomáš Hatala, Natália Hatalová

 

 A čo na to vlk a medveď – výtvarná šúťaž internet

     Veronika Kontrová, Michal Filip, Nikoleta Šuláková,Anna Orbisová

 

      Foto súťaž – zúčastnili sa

      /p. uč. Kiripolský/

       Roman Balogh, Andrea Baloghová, Viktor Kiripolský, Andrej Kiripolský, Nikoleta Strkáčová

 

 Obvodná súťaž vo futbale – zúčastnili sa

       9.roč. Roman Balogh, Miroslav Korytiak, Martin Bajla,

                 Andrej Kiripolský, Adam Gašparík

       8. roč. Samuel Gašparík, Ivan Bartoš

       7. roč. Milan Polhoš, Viktor Kiripolský

 

Obvodná súťaž vo futbale /mladší žiaci/- zúčastnili sa

       6. roč. Dávid Garai, Dominik Janíček, Tomáš Ďurina,

                  Miroslav Sengevein, Miloš Hatala

       5. roč.Lukáš Norovský

       4. roč.Lukáš Szolnoki, Marek Gubrica

 

Dobrovoľné hasičské družstvo žiakov – Čechy

Branislav Borza – 9. roč.

Elena Sengeveinová – 9. roč.

Samuel Gašparík – 8. roč.

Denis Jančár – 8. roč.

Petra Lenárdová – 7. roč.

Skarleta Šuláková – 6. roč.

Noema Pekaríková  - 6. roč.

Miroslav Sengevein – 6. roč.

Martin Orbis – 6. roč.

Dávid Garai – 6. roč.

Silvia Cifrová – 6. roč.

 

Futbalisti  žiaci FC Semerovo

Miroslav Korytiak – 9. roč.                   Adam Gašparík – 9. roč.

Martin Bajla - 9. roč.                             Samuel Gašparík – 8. roč.

Tibor Kuki – 8. roč.                               Ivan Bartoš – 8. roč.

Denis Jančár – 8. roč.                             Roman Naď – 7. roč.

Pavol Macek – 7. roč.                            Dominik Janíček – 6. roč.

Dávid Garai – 6. roč.                             Tomáš Ďurina – 6. roč.

Miroslav Sengevein –  6.roč.                  Dalibor Kubinec – 5. roč.

Peter Baláž – 5. roč.                               Lukáš Norovský – 5. roč.

Marek Gubrica – 4. roč.                           Lukáš Szolnoki – 4. roč.

Michal Bartoš – 7. roč.                           Tomáš Guliš – 4. roč.

Tomáš Hatala – 3. roč.   

 

K oceneniam za úspechy v okresných súťažiach prispela aj podnikateľka K.  Hatalová

 

súťaže ktoré neboli vyhodnotené a zúčastnili sme sa ich       

Internetová olympiáda

      - škola hrou /celá škola od 2. ročníka/

      - pestrá jeseň s internetom – 5. – 9. ročníky 2 mesiace

      - www. enwin .sk  -   environm. súťaž /prebieha/

      - stratený v Európe – prebieha /5. – 9. roč./

  

Starostu obce o udelenie ceny obce pre najlepšieho žiaka

 

 Cena starostu obce pre najlepšiu žiačku v školskom roku 2005/2006

 Elena Sengeveinová 9. ročník

 

Mimoriadna cena starostu obce

za aktivity  k vzdelávacím aktivitám

Bajla  a  Kiripolský 9. ročník

 

 CELÉMU PEDAGOGICKÉMU ZBORU

ZÁKLADNEJ ŠKOLY SEMEROVO

za mimoriadne vzdelávacie aktivity a reprezentácie obcí

v školskom roku 2005/2006

 

 

Školský rok 2006/2007

Vážení   hostia,  rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí  žiaci  !

 

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus - pravidelne sa v ňom striedajú dni vyučovania a prázdnin. Prázdniny uplynuli a viem , že by sme ich všetci chceli mať ešte trochu dlhšie. Doznievajú v nás spomienky                  na prežité prázdninové dni, ale určite, aj keď to málokto priznáva, sa väčšina z vás už na nový školský rok teší. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace                                v ktorých ste navštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.

Vitajte v našej škole, ktorej brány sa otvorili v takejto slávnostnej nálade po prvýkrát 1. 9. 1966 teda pred štyridsiatimi rokmi.

Teda vitajte v jubilejnom roku otvorenia našej a vašej Alma Máter, žiaci, a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho - dar. Dar, ktorý Vám každoročne pripravujú Vaši pedagógovia. Je to predovšetkým vzdelávanie. Už dávno múdri ľudia povedali, že múdrosť je a zostane najsilnejšou zbraňou v zápase o trvalé hodnoty . S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti.   Vitajte teda všetci v škole .

Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2006/2007 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Skoro všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.

Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených                          v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.

Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami                  po prvýkrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

 

 Nový  školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy  a  povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských               rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi,  projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Na úvod mám zaujímavé  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských a medzinárodných projektov :

Najvýznamnejšie je , že americká spoločnosť Maikrosoft nás zaradila medzi progresívne svetové školy o čom svädčí aj oficiálny cerifikát, ktorý škola vlastní a patrí medzi 90 základných a stredných škôl na Slovenku s týmto označením.

Ministerstvo školstva vrámci plnenia programu INFOVEK a Školiaceho centra Infoveku nás zaradilo medzi 200 škôl na Slovensku do projektu ŠKOLA BUDÚCNOSTI.

Preto aj dnes na vás apelujem, neničte naše dobré meno, ale ochraňujte všetko to, čo v škole máme a budte hrdí na svoju školu a naše obce.

Ďalším úspechom je plnenie medzinárodného projektu SOCRATES/ COMENIUS 1 - partnerstvo škôl, ktorého koordinujúcou inštitúciou sa stala naša Semerovská škola, ktorá nahradila St. Patrik Primary School - Gortin zo Spojeného Kráľovstva, ktorá z projektu odstúpila spolu so školou z Kilmacthomas v Írsku.

Partnerskými školami zostali :

CP Nuestra Senora de la Antigua , Cebolla , Španielsko                        Szkola Podstanova 3 , Poľsko.

Vzácnu návštevu týchto škôl privítame 16. - 20. októbra 2006 v  Semerove.

 

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov , ktorí majú problémy so svojim správaním.

A som smutná z toho, ako asi hodnotí semerovská verejnosť, obyčajní ľudia našu školu, hlavne tí, ktorí chodia denne v jej blízkosti a cez prestávky počujú okrem smiechu nespratný rev, vulgárne nadávky, vidia odpadky pod oknami tried a podobne. Skúste sa zamyslieť a nájsť správne riešenie na uvedené problémy. Každý hodnotí školu zo svojho pohľadu .

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.

Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.

 

 

                Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v utorok  5. septembra.

 

         V školskom roku 2006/2007 vás bude vyučovať 9 pedagogických  pracovníkov, pán dekan - farár, učiteľka ŠKD, pani zástupkyňa a ja.

 

I. ročník   : Mgr. Miroslava Kiripolská

II. ročník    : Mgr.Ingeborg Reháková

III. ročník   : Mgr. Dagmar Čerháková

IV. ročník   : PaedDr. Mária Velčická

V. ročník  : Ing. Mária Baloghová

 VI. ročník  :  Mgr. Helena Boldižárová

 VII. ročník :   Mgr. Dušan Lukáč

 VIII. ročník  :  Mgr. Richard Kiripolský

 IX. ročník  : pani uč. Lýdia Dzurejová

 

náboženskú výchovu  : PaedDr. Stanislav Šipoš, dekan-farár

 

výchovný poradca školy  : Mgr. Ingeborg Reháková

ďalšou učiteľkou  a vychovávateľkou ŠKD  : Ing. Petra Šemeláková

zástupkyňou riaditeľky školy  : Mgr. Zdena Vindišová

 

Pomáhať nám budú :

učtovníčka a pamistka :  p. Ľudmila Čelková

prevádzkoví pracovníci  :  p. Milan Jamečný - školník

 pani upratovačky - Helena Balážová a Katarína Havlíková

pracovníčky ŠJ - Ing. Marta Balážová - vedúca

p. Gabriela Baloghová a Katarína Tóthová - kuchárky

a pomocné kuchárky p.  Mellenová a p.Lisická

         Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.

         Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na                  5. európsky deň rodičov a škôl spojený s návštevou hostí z Polska a Španielska.

         Je pred nami 10 mesiacov  školského roku 2006/2007. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.

         Zaželajme si spoločne, aby sme  v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.

 

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.

Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

 

Učiteľ národov J.A.Komenský vyslovil hlbokú myšlienku :

Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.

 

Nech je táto myšlienka mottom pre tento školský rok.

 

Predbežná správa 2006/2007

 

Školský rok 2007/2008

Vážení   hostia,  rodičia, pedagogickí a prevádzkoví pracovníci, milí  žiaci  !

 

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus - pravidelne sa v ňom striedajú dni vyučovania a prázdnin. Prázdniny uplynuli a viem , že by sme ich všetci chceli mať ešte trochu dlhšie. Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni, ale určite, aj keď to málokto priznáva, sa väčšina z vás už na nový školský rok teší. Áno, verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela, žila džavotom detí a mládeže celé dva mesiace v ktorých ste navštevovali internetovú učebňu a športoviská, ktoré boli otvorené každý pracovný deň.

Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem jednoducho - dar. Dar, ktorý Vám každoročne pripravujú Vaši pedagógovia. Je to predovšetkým vzdelávanie. S vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj  podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti.   Vitajte teda všetci v škole .

Dnešným dňom, kedy otvárame školský rok 2007/2008 sa už môžete začať tešiť na tie budúce prázdniny, ktoré si zaslúžite ako odmenu, že ste zas postúpili o stupienok vyššie. Iste poznáte ten príjemný pocit, čo vo vás vyvolá zdolanie ťažkej prekážky. Tomu, čo človek získa ľahko, dlho sa neteší. Skoro všetci postupujete do vyššieho ročníka, teda na každého čaká množstvo nových poznatkov.

Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa vám nechce robiť, sú tu i vaši spolužiaci, kamaráti, so školou sa každému spája najkrajšie obdobie života - detstvo.

Všetkým vám želám najkrajšie zážitky z rokov, strávených v školských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tváričkách čítam najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho báť. Keď vy budete chcieť, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí - niektorému rýchlejšie, iný bude potrebovať na to viac času, ale sľubujem vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé vysvedčenie.

Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po prvýkrát, preto že sa prisťahovali do našej obce cez prázdniny.

 

Dôležitý je tento školský rok i pre vás, deviataci. Čakajú vás prijímacie skúšky a Monitor. Pripomínam vám to už teraz, aby ste s prípravou začali hneď zajtra - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť.  

 

 Nový školský  rok  sa pre Vás žiakov od  predchádzajúcich  rokov  líšiť  nebude. Čakajú  nás  tie  isté úlohy a povinnosti  -  dobre  sa  učiť, napĺňať projekty, do ktorých sme sa v predchádzajúcich školských rokoch zapojili - Regionálna výchova, zdravá škola, Otvorená škola, Infovek - práca s počítačmi, ktorej vyučovanie začne už od 3. ročníka, projekt živá príroda a zapojiť sa do všetkých tých projektov, ktoré nám finančne pomôžu zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu.

Mám na úvod aj  tri zaujímavé  správy o úspechu našej školy v rámci celoslovenských projektov :

Zdravie v školách s finančnou podporou MŠ 60 000.-SK . Ostatné projekty nebolo ešte vyhodnotené . 

Za najvýznamnejší považujem medzinárodný úspech so schváleným projektom SAAIC COMENIUS - partnerstvo škôl na medzinárodnej úrovni .

Koordinujúcou inštitúciou je naša základná škola .

Partnerskými školami sú :

CP Nuestra Senora de la Antigua , Cebolla , Španielsko, Szkola Podstavova 3 , Poľsko.

 

Verejnosť hodnotí školu podľa niektorých kritérií - podľa výsledkov jej žiakov, podľa počtu prijatých žiakov na stredné školy a podľa počtu žiakov , ktorí majú problémy so svojim správaním.

Dobrá škola je tá, ktorá dáva o sebe čo najmenej negatívnych informácií. Na získanie dobrého hodnotenia je treba vykonať veľa dobrých skutkov, ale stačí jeden zlý, aby pokazil celý obraz. Preto by ste nemali byť ľahostajní k neslušnému správaniu zopár jednotlivcov.

Dovoľujete im tým znevažovať dobré meno našej školy, výborné výsledky dosiahnuté pod vedením všetkých pedagógov.

 

Veď naša malá škola má naozaj dobré meno - nielen na úrovni okresu, kraja, Slovenska, tiež v rámci Európskej Únie, ale s hrdosťou môžem povedať, že spoločnosť Maikrosoft z USA nás zaradila medzi progresívne svetové školy.  Preto aj dnes na vás apelujem, neničte naše dobré meno, ale ochraňujte všetko to, čo v škole máme .

               

Vyučovanie  podľa  rozvrhu  hodín  sa  začne  v utorok  4. septembra.

 

         V školskom roku 2007/2008 vás bude vyučovať 9 pedagogických  pracovníkov, pani zástupkyňa, pán farár – školský dekan , vychovávateľka ŠKD a ja.

 

I. ročník   : Mgr.Ingeborg Reháková

II. ročník    :   Mgr.Miroslava Kiripolská

III. ročník   :  PaedDr.Mária Velčická

IV. ročník   : Mgr. Pani uč. Lýdia Dzurejová

V. ročník  :  Mgr. Viktória Bednáriková

VI. ročník   :   Ing.Mária Baloghová

VII. ročník    :  Mgr. Helena Boldizsárová

VIII. ročník : Mgr.Dušan Lukáč

IX. ročník : p.učiteľ Jozef Stauth

náboženskú výchovu:

 • PaedDr. Stanislav Šipoš, šk. dekan do 17.11.2007

 • Mgr. Pavol Čurka, farár od 27.11.2007

 

výchovný poradca školy  : Mgr. Ingeborg Reháková

ŠKD – Ing. Petra Šemeláková

zástupkyňou riaditeľky školy  : Mgr. Zdena Vindišová

 

Pomáhať nám budú :

prevádzkoví pracovníci : p.Ľudmila Čelková ,

p.Milan Jamečný - školník

 pani upratovačky - Balážová a Havlíková

pracovníčky ŠJ - Ing. Balážová - vedúca

p. Gabriela Baloghová , Katarína Tóthová ,Júlia Mellenová - kuchárky

 

         Dnes sa v triedach oboznámite s rozvrhom hodín a dostanete ďalšie potrebné informácie.

         Dostanete informácie o možnosti využiť vzdelávacie poukazy na naše krúžky, rodičom oznamujem a pozývam na deň otvorených dverí a na 6. európsky deň rodičov a škôl.

         Je pred nami 10 mesiacov  školského roka 2007/2008. Aj keď sa budú striedať dni slnečné i zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a porozumenie.

         Zaželajme si spoločne, aby sme  v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského roka nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré dosiahneme priniesli hrdosť a spokojnosť deťom, rodičom i nám pedagógom.

 

Rodičom  prajem  trpezlivosť   so  svojimi   deťmi -  hlavne  s prváčikmi, dobrú  spoluprácu  so  školou, vás  milí  hostia,  prosím, aby  ste  nám  pomáhali tak  ako  doteraz.

Na záver chcem Vám všetkým - členom Rady školy, Rodičovského združenia, všetkým rodičom detí, ktorých deti navštevujú našu školu, celému pedagogickému zboru i žiakom zo Semerova a  Čiech - povedať už vopred  - ďakujem .

 

Učiteľ národov J.A.Komenský vyslovil hlbokú myšlienku :

Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.

 

Nech je táto myšlienka mottom pre tento školský rok.

 

Správa samosprávy za rok 2007                                            

 

Záver školského roka 2007 / 2008

 

Najúspešnejší žiaci v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach

 

Úspechy žiakov v okresných a obvodných súťažiach

 

Školský rok 2008/2009

Zahájenie školského roku - príhovor

Ukončenie školského roku - príhovor

 

Školský rok 2009/2010

Zahájenie školského roku - príhovor

Ukončenie školského roku a vyhodnotenie najlepších žiakov