Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

Sme malý národ a nikto za nás nevychová naše deti.

Preto záleží na každom učiteľovi, aby vedel a chcel realizovať seba v prospech budúcnosti.

 

Vitajte na našej www stránke, ktorá vznikla za podpory projektu Infovek, externý garant počítačovej siete a  klubovne Infovek Ing. Igora Rosenberga, Ing. Márie Baloghovej správkyňa a odborná garantka projektu Infovek a  Imricha Hrabovského, starostu obce.

 

Predstavíme Vám našu školu a  prajeme Vám príjemnú zábavu.

 

 ,, Deti  sa učia tomu, s čím žijú :

  Ak deti vidia kritiku,  učia sa odsudzovať.

  Ak deti žijú s nepriateľstvom,  učia sa bojovať.

  Ak deti žijú so strachom, učia sa stále niečoho obávať.

  Ak deti žijú so súcitom, učia sa ľutovať samy seba.

  Ak deti žijú s výsmechom, učia sa byť plaché.

  Ak deti vidia žiarlivosť, učia sa, čo je závisť.

  Ak deti žijú s pocitom hanby, učia sa cítiť vinu.

  Ak deti žijú s toleranciou, učia sa byť trpezlivé.

  Ak deti niekto povzbudzuje, učia sa byť presvedčené.

  Ak deti niekto chváli, učia sa vážiť si.

  Ak deti pociťujú uznanie, učia sa mať rady samy seba.

  Ak sú deti akceptované,  učia sa nájsť vo svete lásku.

  Ak deti žijú tam, kde sa rozdáva, učia sa byť štedré.

  Ak deti žijú s úprimnosťou a čestnosťou, učia sa, čo je pravda a spravodlivosť.

  Ak deti žijú v bezpečí, učia sa dôverovať sebe a ľuďom okolo seba.

  Ak deti žijú s priateľstvom, učia sa, že svet je krásne miesto, kde sa oplatí žiť.

  Ak deti žijú v atmosfére pokoja, učia sa mať pokojnú myseľ.

  S čím žijú vaše deti? “

 

Naša vízia pri vzniku právneho subjektu vychádza z toho, aby sa o škole hovorilo v rámci  obce ako o škole, ktorá má vlastný imidž.

Prvé kroky sme už urobili. Zavedenie prvkov Regionálnej výchovy a ITV je niečo nové  a zaujímavé nielen pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale i pre celú  obec.

Druhým krokom sú vlastné zošity s logom školy, obec s opisom  stručnej histórie. V nemalej miere sa na vytváraní dobrého imidžu  školy podieľajú júnová a vianočná akadémia. Veľmi dobre sa  osvedčila prezentácia školy na Infokanáli semerovskej televízie.

Okrem spomenutých skutočností máme záujem vo väčšej miere  pritiahnuť rodičov a žiakov tým, že zlepšíme úroveň vyučovacieho procesu, zameriame sa na zvýšenie kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov (štúdium, odborné prednášky – semináre).

Dôležitá je zároveň humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, v ktorej budem pokračovať rôznymi formami a prostriedkami:

  • Humanizácia prostredia v triedach (oddychová zóna, ktorá  okrem prvotného poslania vyjadreného v názve poskytuje učiteľovi priestor pre potrebnú variabilitu organizovania výchovno-vzdelávacieho   procesu).

  • Hodnotenie žiakov, ktoré je často jedným z traumatizujúcich  prvkov, preto sme prešli vo výchovných predmetoch na slovné hodnotenie. Osobitne hodnotíme žiakov vyžadujúcich zvýšenú   pedagogicko-psychologickú starostlivosť.

  • Systémom podporných nepovinných predmetov a krúžkovou  činnosťou budeme naďalej rozširovať možnosti žiakov menej  disponovaných v klasickej výuke na jednej strane, na druhej strane  to je priestor pre deti talentované (olympiády, súťaže estetické  a športové).

  • Aktivizácia tvorivej a publikačnej práce pedagógov bude   výstup smerovaný do vlastných radov. Ďalším vzdelávaním dosiahneme  systémovosť a cieľavedomosť vo svojej učiteľskej práci.

  • Zintenzívnime spoluprácu škola - rodina - obec. Okrem   materiálnej pomoci je to hlavne snaha získať rodičov pre  spoluprácu pri výchove a vzdelávaní ich detí, našich žiakov.

Zavedením projektu „Školy podporujúce zdravie“, zabezpečiť  účinnú spoluprácu nielen s rodičmi, tiež s miestnym zdravotným strediskom, OPPP, špeciálnym pedagógom a sponzormi na zlepšenie správnych stravovacích návykov, odbornú pomoc deťom z málo podnetného prostredia, materiálna pomoc, prípadne finančnú podporu pri realizácii vhodných aktivít. Rodičovskú verejnosť získať na rozvoj pohybových a športových aktivít žiakov.

V súčasnosti sa často hovorí a píše o vzdelávaní v treťom   tisícročí. V období, keď nastávajú veľké zmeny technických –  spoločenských vied sme sa zapojili do projektu INFOVEK (počítačová   učebňa + Internet) a Otvorená škola oblasť informatiky, športu, vzdelávania a kultúry.

Celá vízia zostane iba na papieri, ak sa nezlepší financovanie školy. Ak nebudeme mať dostatok financií na rozvoj športových aktivít, jazykových zručností, nákup nových učebných pomôcok, odbornej literatúry, na poznávacie zájazdy a exkurzie.

V nemalej miere je dôležité finančné ocenenie pedagógov na podporu a diferenciáciu práce jednotlivých členov pedagogického zboru.

 

Nech nás sprevádza celým školským rokom úspech, svornosť, slušnosť, čestnosť a vzájomná úcta.

PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka

 

Letecký pohľad na školský areál

Telocvičňa

Školský areál

Školská jedáleň

Školská budova

Podrobnejšie informácie sú v sekcii Kronika.