Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

História obce Semerovo v novej knihe: "Semerovo - pamätnica" nájdete na www.semerovo.sk

Najvzácnejšia pamiatka:  Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného:

Prvá písomná zmienka o obci z roku 1210:

Stará pohľadnica zachytáva námestie obce v roku 1938:

Pohľad na obec:

Rozloha: 2341 ha

 Polohopis

 • šírka: 48,01667

 • dĺžka: 18,35

Chotár Semerova leží v Podunajskej nížine na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 140 - 225 m. Západná časť je na vyšších terasách pokrytých piesčitými sprašami a naviatymi pieskami, východná časť leží na pahorkatine z treťohorných uloženín. Okrem dubových a agátových lesíkov je chotár na strmších úbočiach odlesnený. V chotári sú červenozemné a hnedozemné pôdy, rybník, obcou preteká Branovský potok.

Pripravovaná lokalita chránenej európskej lokality ,, Krivé hrabiny IK SKEUV 0086 “ kataster obcí Semerovo - Čechy výmera 125,9 ha cieľ zachovanie biotopov : Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, Panónske-balkánske cerové lesy, Eurosibírske-dubové lesy na spraši a piesku  -   stupeň  ochrany 4.

Obec je vzdialená 9 km od termálneho kúpaliska Podhájska, 17 km od Nových Zámkov, 45 km od Komárna, 65 km od Nitry.

Počet obyvateľov: 1340 z toho 96% Slovákov, 86% rímskokatolíkov

Obec je členom:

 • Združenia miest a obcí Slovenska

 • EUROREGIÓNU Váh-Dunaj-Ipeľ

 • Asociácie primátorov a starostov

Medzinárodný partner: Obec ŠATOV, Česká republika od  16. 7. 1977

Symboly obce sú schválené Heraldickou komisiou SR pod signatúrou - HR : 383 / S - 154/97 z 22. 12. 1997 obec používa aj logo.

Obec uložila posolstvo s dokumentmi o histórii, súčasnosti obce a Slovenska pre generácie v 22. a 23. storočí do základného kameňa novej zvonice a do Oblastného archívu v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre.

Obec má schválený nový Plán rozvoja obce a Územný plán obce s plánovanými plochami na novú výstavbu priemyselných objektov a po rozšírení vhodnými aj na priemyselný park, pri budúce rýchlostnej komunikácii.

Obec je matričným úradom s obecným úradom, modernou obradnou miestnosťou, má pomenované ulice a vybudovaný informačný systém, obecné zdravotné stredisko / detský, všeobecný, zubný lekár /, poštu, kultúrny dom s kinom a knižnicou, obchodnú a reštauračnú sieť.

V obci má sídlo: Rímskokatolícky farský úrad a advokátska kancelária.

Obec je držiteľkou:

 • Ceny Ministra ŽP SR za rozvoj ľudského potenciálu v oblasti práce s mladou generáciou pri budovaní kultúrno-historického povedomia občanov a otvorenej spoločnosti v celoslovenskej súťaži DEDINA ROKA 2001

 • Osvedčenia o plnení Programu Obnovy dediny platné do 31. 12. 2006

Obec vydala:

 • Brožúru ,,Semerovo, stará zemianska obec“ autora Ing. Alexandra REŠKA v roku 1997

 • Knihu ,, 790 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Semerovo“ autorky Mgr. Melánie Kadlečíkovej o histórii a súčasnosti obce v roku 2001.

 • Pohľadnice, odznaky, pexeso a kalendáre

Stručne z histórie:

Prvá písomná správa o obci je z roku 1210, kde sa spomína Eccl. S. Michaelis de villa Scemera, z ktorej sa dozvedáme, že Ostrihomský arcibiskup Ján daroval kustódovi Michalovi rímskokatolícky románsky kostol sv. Michala s troma kaplnkami.......

Zaujímavosťou je kopec Hradište - Váraš, pôvodne asi keltská mohyla, sídlo Slovanov, kniežacie hradisko vyplienili starí Maďari, Tatári a Turci, vrátane osady.

Prameň s nezamŕzajúcim jazierkom je vraj pozostatok po rímskych kúpeľoch.

Spustošenú a vypálenú obec v 16. a 17. storočí osídlili poddaní z Myjavy.

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie postavili v barokovom slohu v roku 1712, bez veže na mieste pôvodného spustošeného. Kanonická vizitácia z roku 1780 spomína drevenú zvonicu so zvonom pri kostole, jej osud je neznámy, zvonicu ani pri rekonštrukciách kostola Semerovčania nepostavili.

Historická pečať je z roku 1775.

Židovský cintorín sa spomína už v roku 1777, je dôkazom existencie židovskej komunity, ktorá zanikla počas II. svet. vojny v koncentračných táboroch, umučeným rodákom manželom Buchingerovcom je venovaná pamätná tabuľa. Potomkovia židovských spoluobčanov zo Semerova žijú v USA, Kanade, Anglicku a Izraeli. Židovský cintorín pod patronátom obce bol obnovený a je udržiavaný od roku 1995. Medzi rarity cintorína patrí náhrobný kameň s odkazom pre budúcnosť a náhrobný kameň rabína Isaca Beuera pochovaného v r. 1852 vo veku 94 rokov, ktorého hrob pravidelne navštevujú prapravnuci rabíni z Londýna a USA.

Stará zvonica je z roku 1840 s tromi zvonmi, obnovená socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1836 a socha sv. Floriána z rokov 1866-68.

Súčasnosť obce:

 • Mohutný rozvoj obce je po II. svetovej vojne s novovybudovanou časťou obce Surovina na oráčine za Branovským potokom.

 • Pamätník padlým hrdinom v I. a II. svetovej vojne doplnený o mená padlých občanov v I. a II. svet. vojne.. pripomína smutné stránky našej histórie.

Pýchou obce je:

pekný a upravený vzhľad, kompletná občianska vybavenosť, nová sieť NN, 13 km kvalitných miestnych komunikácii, sieť MTS s optikou, signál ORANGE, EUROTEL.

Plno organizovaná Základná škola s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy, počítačovou učebňou Infoveku, škola je zapojená do projektov Zdravá škola, Otvorená škola, Živá príroda s celoštátnymi oceneniami, má vlastné školské zošity cez projekt Colombus, telocvičňu, školskú jedáleň, kompletný športový areál / futbalové ihrisko, 200 bm bežeckú dráhu, hádzanárske - tenisové ihrisko, basketbalové - volejbalové ihrisko/. ZŠ je držiteľkou CENY OBCE SEMEROVO za vzornú reprezentáciu obce a výchovno-vzdelávacie aktivity v rokoch 1990 - 2002. Navštevuje ju 170 žiakov obce Semerovo a Čechy, je spoločným školským obvodom obcí Semerovo a Čechy.

Moderná materská škola má dve triedy, pekný areál a je zapojená do projektu Školy podporujúcej zdravie a úspešne sa zapája do verejného života obce a metodických dní nášho okresu.

Televízny káblový rozvod s retransmisiou 21 nezmenených programov, ktorú prevádzkuje spol. TERMOSAT s r.o. Rožňava, fyzická osoba je držiteľom licencie Rady pre retransmisiu SR na vlastné televízne vysielanie už od roku 1994 rozsahu 8 hodín mesačne. Hlavnou náplňou sú vysielania priamych prenosov z obradnej miestnosti, zo všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti už od novembra 1993 s videotextom a prepojením miestneho rozhlasu do televíznej siete.

Obec v rokoch 1979 - 1987 preslávil detský bábkarský súbor Slniečko štvornásobný účastník Scénickej žatvy v Martine so zápisom do venca víťazov, 7- násobný účastník národných festivalov, niekoľkonásobný účastník medzinárodných prehliadok Bábkarská CHRUDIM, Kaplice, Budapešť.

Súbor Slniečko v hre GAŠPARKO

Obec bola ďalej známa divadlom dospelých, dychovkou Semeranka a skupinou POKER.

Obec má vlastný funkčný hasičský zbor založený v roku 1906, futbalový klub s pekným a moderným areálom, občianske združenie: Rodičovské združenie pri ZŠ - prijímateľa 2% dane z príjmu, spolky invalidov, poľovníkov, folklórny súbor Semerovčan, bydliskom výtvarníčky Alžbety Havranovej, z obce pochádza celoštátne známy a niekoľkonásobný celoštátny víťaz súťaže Hera, cukrár Jindřich Novotný, teraz bytom v Námestove.

Obec preslávil výrobou včelích úľov Marián Kasák st., známa je stavebná firma Obnova Jaroslava Košána, s predajňou stavebnín, firma METTYS - výrobňa obalov PP-PE, obec má chránenou lokalitu tehliarskej hliny v bývalej už zdevastovanej tehelni, artézske studne s kvalitnou vodou vhodnou na plnenie, vybudovaný celoobecný vodovod, plynovod, všetky objekty občianskej vybavenosti má splynofikované. Stavia sa nový areál firmy Löwe Trans LPK servis.

Nová zvonica s novým stredným zvonom Nanebovzatia Panny Márie, postavená a zrealizovaná so zbierok občanov, sponzorov a obce pri rímskokatolíckom kostole, venovaná Veľkému Jubileu 2000 a 790. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, ktorú požehnal JE. Mons. Ján Sokol, arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, metropolita, zaväzuje občanov, aby v roku 2005 na 795. výročie obce dali odliať malý zvon a v roku 2010 na výročie 800 rokov obce veľký zvon.

Obec sa zapojila do programu výstavby nájomných bytov.

Obec je známa poľnohospodárstvom, veď z katastra s rozlohou 2341 ha, z toho intravilán 198 ha , lesy 86 ha, vodné plochy 19 ha, ornú pôdu obrábajú Agrospol  Semerovo - družstvo 1150 ha , Hydina a.s. Cífer - stredisko Semerovo 325 ha, PD Jasová 45 ha, PD Kolta 48 ha, Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou 137, RD Dubník 9 ha, Agrocontrakt a.s. Mikuláš 7 ha, súkromne hospodáriaci roľníci 347 ha. Ďalší živnostníci a podnikatelia neodmysliteľne patria do koloritu našej obce / nájdete napr. automechanika, vodoinštalatéra, kúrenára, plynára, klampiara, izolatéra, chladiara, obkladača, mäsiara, kuchára, chovateľa ošípaných, hovädzieho dobytka atď. .../. Obec obývajú chalupári z celého Slovenska, ktorí skrášľujú svoje príbytky aj na historickú podobu.

Významné pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia :

Fašiangové slávnosti s pochovávaním basy, stavanie mája, júnová školská akadémia, vatra zvrchovanosti s futbalovým turnajom, hodové slávnosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, Deň ústavy a výročie SNP, organizovanie Európskeho dňa rodičov a škôl, slávnosť sv. Mikuláša, vianočná školská akadémia, Silvestrovský novoročný celoobecný prípitok pri vatre vzniku SR a ohňostroji, vydávanie dvoch čísiel obecného spravodaja v krajskom týždenníku.

Z atraktívnych zamestnaní našich obyvateľov je možné spomenúť napr.: námorného kapitána, vojenského letca, docentku UKF v Nitre, profesionálnych novinárov, príslušníkov Polície, lekárov, občania sú zamestnaní napr. v Rakusku, Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku, Anglicku a Japonsku.

Poslanecký zbor:

 • Imrich Hrabovský, starosta obce

 • Ing. Peter Čelko, zástupca starostu, člen obecnej rady

 • JUDr. Helena Kontrová, členka obecnej rady,

 • Ing. Marek Šemelák, člen obecnej rady,

 • poslanci:

  • Dušan BAGALA

  • Ing. Peter BALOGH,

  • Milan Lobodáš

  • Anna ŠURÁNIOVÁ

  • Ján ŠEBÍK

  • Eva ŠIMOVÁ,

 • obecná kontrolórka:

  • Veronika ŠTEFÁNIKOVÁ do 06/2004

  • Oľga LAMYOVÁ od 09/2004

 Ocenenie Dedina roka 2001

Semerovo-Ocenenie Dedina roka 2001

Významné osobnosti obce z histórie :

Rímskokatolícky kňazi, ktorí pôsobili a sú pochovaní v Semerove:

Ján Zaklukál,( nar.1807 v Kosztolcz - MR), založil v obci elementárnu školu a prvé združenie vlastníkov pôdy v roku 1840, publikoval v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, 33 rokov bol kňazom v Semerove, zomrel v r.1871.

Anton Kršák,( nar.1769 Námestovo), od r. 1793 pracoval v bernolákovskom hnutí ako člen Slovenského učeného tovarišstva, bol prísediacim súdnej tabule Komárňanskej stolice, 13 rokov bol kňazov v Semerove, zomrel v r. 1828.

Štefan Chovanec,(nar.1840 Bohdanovce), spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom, od r. 1871 člen výboru Spolku sv. Vojtecha až do smrti v r. 1878, 7 rokov bol kňazom v Semerove,

Imrich Adamovich( nar. 1843 Morvach - Chorvátsko), kňaz, archeológ, historik, 42 rokov bol kňazom v Semerove, zomrel v r. 1920.

Rodákom je akad. mal. Ctibor Krčmár,( nar. 1924 v Semerove). Výtvarné vzdelanie získaval u G. Mallého v Bratislave, v Prahe u profesorov P. Dilingera a K. Müllera, V. Sychru, venoval sa maľbe, grafike a modelovaniu.. Zomrel v r. 1994 v Piešťanoch.

Čestnými občanmi obce sú:

 • Ján Hižnay, režisér

 • František Perger, scénograf

 • Vdp. Marián KRÁĽ, novokňaz

Posolstvo nasledujúcim generáciám:

My, všetci Semerovčania, spoločne vkladáme odkaz našej generácie s dokumentmi o výstavbe zvonice 2000, histórii a súčasnosti obce a jej ľuďoch do základného kameňa zvonice pri rímskokatolíckom kostole pre 22. a 23. i ďalšie storočia so žiadosťou, aby ste prácu pre našu obec vykonávali s láskou a zapáleným srdcom a spoločne bojovali o krajšie Semerovo. Semerovčania , rodáci a naši potomkovia !

Hrdo na prelome tisícročí konštatujeme, že naša malebná obec nie je takou obyčajnou dedinkou na juhu Slovenska, patrí medzi vyspelé, vybudované a históriou zaujímavé obce Slovenska.

Prosíme a spoločne pri vkladaní dokladov sa modlíme za zachované dedičstvo predkov, za snahu našich súčasných obyvateľov o rozvoj obce a za našich potomkov a obyvateľov Semerova v nasledujúcich storočiach za snahu o jej ďalší rozvoj.

Nech nás, ale aj Vás, sprevádza Božia láska a naša patrónka Nanebovzatá Panna Mária, ktorá Semerovo ochraňuje už minimálne 300 rokov. Nech obec obchádzajú pohromy a žiale. Doklady, ktoré nájdete, preštudujte a doplňte o nové poznatky, vložte a uchovajte svoje svedectvo pre ďalšie storočia.

Dovoľte, aby sme Vám všetkým, ktorí ste sa dostali k našim dokumentom, z úprimného srdca zablahoželali a vyslovili prianie, nech Vás v rokoch 22. a 23. storočia sprevádza svornosť, čestnosť, súdržnosť a vzájomná úcta.

Vyslovujeme spoločné presvedčenie, že Vaše tisícročie je určite naplnené len porozumením, zdravím , šťastím, láskou a Božím požehnaním.

Do základného kameňa vkladáme a zalievame v odizolovaných krabiciach a do Oblastného archívu v Nitre Ivanke pri Nitre odovzdávame nasledovné dokumenty:

dohodu o odovzdaní a prevzatí Zvonice Veľkého Jubilea 2000 a 790. výročia obce a stredného zvona zasväteného Nanebovzatej Panne Márii pri rímskokatolíckom farskom kostole v Semerove zavretá medzi účastníkmi v zmysle § 51 a následných paragrafov občianskeho zákonníka, letecký pohľad na obec, mapku Semerova, orientačnú mapku s číslami domov, mapy Slovenska s obcou, fotokópiu prvej a druhej listiny o obci, fotokópie historických pečatí, fotokópia publikácie o rímskom kameni, foto zreštaurovaného kameňa, erb rodiny Leustachia de Scemera, časť heraldického registra Slovenskej republiky, erb Semerova, rozhodnutie Ministerstva vnútra SR Heraldickej komisie o symboloch obce Semerovo a foto symbolov obce Semerovo, webovská internetová stránka, logo 790. výročia obce, kalendáre obce v roku 2000, logo Základnej školy , informácia o činnosti školy, kresba detí so zvonicou, Lazarová mapu Semerova, katalóg z výstavy Alžbety Havranovej, nákres plánovaného kostola z roku 1930, ktorý nebol postavený, pamiatka pre numizmatikov, pamiatka pre filatelistov, pohľadnice obce, nálepky obce, Apoštolský list pápeža Jána Pavla II.,,NOVO MILENNIO INEUNTE“ na začiatku nového tisícročia, kniha Semerovo – 790 rokov od prvej písomnej zmienky - 2 kusy , kniha ...so svetlom ... Alžbety Havranovej, zbierka básní, brožúra Semerovo – Stará zemianska obec, zošity Základnej školy, kalendár s erbom obce na rok 2001, katolícky kalendár na rok 2002, hru pexeso, odznaky obce, kľúčenka s erbom, taška s logom obce, mapa Slovenskej republiky, noviny s dvojstranou obce Hlas ľudu z roku 1998, noviny s dvojstranou obce Nitrianske noviny z roku 2001, zástavu obce, pečiatka obce.