Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Foto + Info
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pedag. zbor + krúžky
Rada školy
Žiacky parlament
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

Školský rok 2010/2011

Školský rok 2009/2010

Školský rok 2008/2009

 

Školský rok 2007/2008

Školský rok 2006/2007

 

Pedagogický zbor školský rok 2005/2006

PaedDr. Vlasta  Hrabovská

riaditeľka školy

Mgr. Zdenka  Vindišová

zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Ingeborg Reháková

I.     ročník - triedna učiteľka

Mgr. Miroslava Kiripolská

II.    ročník - triedna učiteľka

PaedDr. Mária Velčická

III.   ročník - triedna učiteľka

Mgr. Dagmar Čerháková

IV.   ročník - triedna učiteľka

Mgr. Helena Boldizsárová

V.    ročník - triedna učiteľka

Mgr. Dušan Lukáč

VI.   ročník - triedny učiteľ

Mgr. Richard Kiripolský

VII.  ročník - triedny učiteľ

Lýdia Dzurejová

VIII. ročník - triedna učiteľka

Ing. Mária Baloghová

IX.   ročník - triedna učiteľka

PaedDr.Mgr. Stanislav Šipoš, dekan-farár

náboženská  výchova

Ing. Petronela Šemeláková

ŠKD – školský klub detí

Mgr. Viktória Bednáriková

materská dovolenka

Mgr. Klára Vrbová

materská dovolenka

Koordinátori projektov

PaedDr. Vlasta Hrabovská

Mgr. Zdenka Vindišová

koordinátorky projektu

Otvorená  škola 

Ing. Mária Baloghová

Mgr. Dušan Lukáč, Mgr. Richard Kiripolský

koordinátori Otvorená škola - INFOVEK

Mgr. Miroslava Kiripolská

Mgr. Richar Kiripolský

koordinátori

Otvorená škola - šport

 

Mgr. Richard Kiripolský

koordinátor  projektu SOCRATES

 

Mgr. Miroslava Kiripolská

koordinátorka

Zdravá    škola

P e d a g o g i c k ý     z b o r   -   c e l ý   

Regionálna    výchova

 

Ostatní pracovníci  na čiastočný úväzok

Darina Drugová

PAM

Ľudmila Čelková

Účtovníctvo

 

Prevádzkoví pracovníci

Milan Jamečný

Školník

Helena Balážová

pomocná sila

Katarína Havlíková

pomocná sila

 

Školská jedáleň

Ing. Marta Balážová

vedúca

Gabriela Baloghová

kuchárka

Katarína Miková

kuchárka

 

Fotografie pedagogických zborov

2000

 2001

2002